Đánh giá mức độ suy thoái của rừng phòng hộ đầu nguồn cho lưu vực sông Đạ Tẻh và đề xuất giải pháp phục hồi và phát triển bền vững

Ngô Đình Quế & ctv

Trung tâm Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Trên cơ sở các tiêu chí xác định rừng phòng hộ đầu nguồn (RPHĐN) bị suy thoái nghiêm trọng được Trung tâm nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng xây dựng đã áp dụng thử nghiệm cho vùng phòng hộ đầu nguồn sông Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng. Kết quả đã xây dựng được bản đồ phân cấp RPHĐN suy thoái với 4 cấp khác nhau. Đề tài đã đánh giá được những đặc trưng và nguyên nhân suy thoái từ đó đề xuất một số giải pháp về quy hoạch, cơ chế chính sách, khoa học công nghệ nhằm phục hồi và phát triển RPHĐN bền vững.

Từ khoá:Rừng phòng hộ đầu nguồn, suy thoái

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Sông Đạ Tẻh nằm trong 2 huyện Đạ Tẻh gồm thị trấn Đạ Tẻh, xã Quốc Oai, Đạ Pal, Mỹ Đức, Quảng Trị, Hà Đông với 20.636 ha và huyện Bảo Lâm gồm 4 xã B’Lá, Lộc Tân, Lộc Bắc, Lộc Bảo với 14.211 ha, tổng cộng diện tích lưu vực là 34.897 ha.

Nhiều năm qua, do nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do phát triển nông lâm nghiệp một cách tự phát, thiếu bền vững cộng với việc gia tăng dân số đáng kể nên rừng đầu nguồn bị suy thoái nghiêm trọng dẫn tới nguồn nước sông Đạ Tẻh ngày càng cạn kiệt, lòng sông bị nâng cao, nước sông bị ô nhiễm dẫn đến khả năng cung cấp và điều tiết nước của sông bị suy thoái nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng triệu cư dân sống trong vùng.Để có cơ sở phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn (RPHĐN) bị suy thoái, cần phải đánh giá thực trạng và mức độ suy thoái của rừng phòng hộ vùng lưu vực sông Cầu và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng rừng phòng hộ.

(Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 371-377)

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]