Kết quả nghiên cứu khả năng hấp thụ carbon của rừng trồng Thông nhựa (Pinus merkusii Jungh et. de Vriese)

Võ Đại Hải, Đặng Thịnh Triều

Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Định giá rừng là một mục tiêu quan trọng mà ngành lâm nghiệp hiện nay đang hướng tới, trong đó bao gồm cả định giá khả năng hấp thụ carbon của rừng nhằm xây dựng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đây là vấn đề đã và đang được Việt Nam và thế giới rất quan tâm trong những năm gần đây. Nghiên cứu này được thực hiện trong khuôn khổ đề tài: “Nghiên cứu khả năng hấp thụ và giá trị thương mại carbon của một số dạng rừng trồng chủ yếu ở Việt Nam” do Bộ NN&PTNT quản lý. Kết quả nghiên cứu cho thấy: lượng carbon hấp thụ được của cây cá thể Thông nhựa tập trung chủ yếu ở phần thân cây, dao động từ 25,7 – 69,3%; khả năng hấp thụ carbon trung bình của cây bụi thảm tươi dưới tán rừng Thông nhựa khoảng 1,7 tấn/ha; 59,3% lượng carbon tích lũy trong vật rơi rụng dưới tán rừng Thông nhựa tập trung ở lá rơi rụng, lượng carbon cố định trong đất rừng Thông nhựa dao động từ 26,5 – 58,52 tấn/ha. Trong lâm phần Thông nhựa thì 55% lượng carbon hấp thụ được tập trung ở tầng cây gỗ. Đề tài cũng đã xây dựng được bảng tra khả năng hấp thụ carbon của Thông nhựa cho các cấp đất theo G và Hvn, bảng tra khả năng hấp thụ carbon của lâm phần Thông nhựa theo tuổi và mật độ riêng cho từng cấp đất với độ chính xác dao động từ 6,12 – 10,33%. Với kết quả nghiên cứu này, hoàn toàn có thể áp dụng trong việc xác định nhanh khả năng hấp thụ carbon của rừng khi biết được một số nhân tố điều tra cơ bản trong lâm phần.

Từ khóa: Thông nhựa, hấp thụ carbon, cây cá thể, rừng trồng, cấp đất

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Sự gia tăng CO2 trong khí quyển được coi là một trong những nguyên nhân chính của hiện tượng nóng lên toàn cầu gây ra hậu quả ngày càng nghiêm trọng như mực nước biển dâng cao,hạn hán, lũ lụt,… Công ước Khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khía hậu, Nghị định thư Kyoto, REDD là những chương trình hành động thể hiện sự liên kết, hợp tác của cả thế giới trong vấn đề chống và giảm thiểu biến đổi khí hậu. Trồng và phát triển rừng được xem là biện pháp rẻ tiền và có hiệu quả lâu dài và hiện đang được thế giới quan tâm, bên cạnh đó nó cũng mở ra cho các nước đang phát triển một cơ hội mới để xóa đói, giảm nghèo, cơ hội về tham gia thị trường thương mại carbon thông qua việc bảo vệ và phát triển rừng. Vì vậy, vấn đề xác định khả năng hấp thụ carbon của rừng để làm cơ sở định giá rừng nói chung và định lượng giá trị môi trường của rừng nói riêng là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Nghiên cứu này được thực hiện trong khuôn khổ đề tài: “Nghiên cứu khả năng hấp thụ và giá trị thương mại carbon của một số dạng rừng trồng chủ yếu ở Việt Nam” do Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam chủ trì thực hiện từ 2006-2008.

(Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 294-307)

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]