Cây Tếch ở Việt Nam, thực trạng và triển vọng trong nghiên cứu và sản xuất lâm nghiệp

Đoàn Thị Mai, Lê Sơn &ctv

Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Tếch là loài cây nhập nội có giá trị kinh tế cao và đã được gây trồng thành công trên một số vùng sinh thái chính trong cả nước. Tuy nhiên, do những điều kiện khó khăn nhất định mà cây Tếch chưa được chú trọng để phát triển. Từ kết quả nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn, nhân và phát triển giống Tếch và Xoan ta có năng suất cao” do Trung tâm nghiên cứu giống cây rừng thực hiện, 48 cây trội Tếch đã được chọn lọc từ các lâm phần rừng trồng. Các khảo nghiệm hậu thế và dòng vô tính của nguồn giống này và một số nguồn giống Tếch nhập nội khác đã được xây dựng nhằm tạo nguồn vật liệu di truyền ban đầu cho các chương trình chọn giống Tếch tiếp theo. Thời gian tới, với một chương trình chọn giống liên tục và sự đầu tư thích đáng, cây Tếch sẽ giữ một vai trò quan trọng trong các chương trình trồng rừng kinh tế.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]