Nghiên cứu sinh Phạm Thu Hà bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện

Ngày 12/04/2022, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Phạm Thu Hà đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, Ngành đào tạo: Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp, Mã ngành: 9 62 02 07 với tên đề tài: Nghiên cứu biến dị và tương tác kiểu gen-hoàn cảnh về sản lượng hạt và sinh trưởng Mắc ca (Macadamia) tại một số tỉnh miền Bắc. Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Hoàng Nghĩa (2014 -12/2017);  TS Nguyễn Đức Kiên (2018-2022).

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do PGS. TS. Phí Hồng Hải làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng đánh giá cao những đóng góp của luận án, cụ thể như sau:

  • Luận án đã đạt được một kết quả chính sau đây:(1) Đã đánh giá được khả năng sinh trưởng của các giống Mắc ca trong các khảo nghiệm dòng vô tính tại tuổi 7-8 ở Thạch Thành, Tân Uyên, Ba Vì và Lạc Thủy.

    (2) Đã đánh giá được sản lượng và kích thước của quả, hạt và nhân các giống Mắc ca. Sản lượng hạt có sự phân hóa rõ rệt giữa các địa điểm khảo nghiệm và giữa các năm.

    (3) Đã xác định được khả năng di truyền, tương quan di truyền và tương tác di truyền hoàn cảnh của một số tính trạng sinh trưởng và sản lượng hạt.

    (4) Từ kết quả nghiên cứu đã xác định các giống có sản lượng hạt cao và tương đối ổn định qua các năm theo dõi như A38, A4, A16, OC và QN1 tại Thạch Thành; OC, A800 và Daddow tại Ba Vì,  A16, OC, A38, 842 và 246 tại Lạc Thủy;  A38, A4, 816 và A16 tại Tân Uyên; 04 giống A38, OC, A4 và A16 có đường kính hạt và đường kính nhân vượt trội ở ít nhất ở 2 địa điểm khảo nghiệm.

  • Luận án có một số đóng góp mới sau: (i) Đã đánh giá một cách tương đối toàn diện về tỷ lệ sống, đặc điểm sinh trưởng, sản lượng và kích thước quả, hạt và nhân của 20 giống Mắc ca tại 4 địa điểm nghiên cứu; (ii) Đã chọn được 04 giống A38, OC, A4 và A16 có đường kính hạt, nhân vượt trội ở 2 địa điểm khảo nghiệm trở lên. Trong đó, giống A4 là giống chưa được công nhận trước đây.
  • Luận án có ý nghĩa khoa học và thực tiễn: Về khoa học: Luận án đã góp phần bổ sung một số cơ sở khoa học về đặc điểm sinh trưởng, sản lượng và kích thước hạt giữa các giống Mắc ca và tương tác di truyền hoàn cảnh làm cơ sở khoa học phục vụ chọn tạo giống Mắc ca theo năng suất và chất lượng;  Về thực tiễn: Xác định được 04 giống Mắc ca A38, 695, A4 và 816 có sản lượng cao và kích thước hạt lớn cho 3 địa điểm khảo nghiệm: Tân Uyên, Lạc Thủy và Thạch Thành; và một số giống có sản lượng và kích thước hạt cao cho từng địa điểm.
  • Công trình của NCS đã đáp ứng được yêu cầu của một luận án tiến sĩ Lâm nghiệp, chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp cả về nội dung và hình thức.

Sau khi tiến hành bỏ phiếu đánh giá với kết quả 7/7 phiếu tán thành, Hội đồng biểu quyết thông qua Nghị quyết kiến nghị Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cấp học vị tiến sĩ Lâm nghiệp cho NCS Phạm Thu Hà với sự nhất trí 100%.

Một số hình ảnh của Buổi bảo vệ Luận án:

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]