Kết quả khảo sát đánh giá và Xây dựng quy phạm kỹ thuật bón phân cho trồng rừng sản xuất một số loài cây chủ yếu phục vụ Chương trình 5 triệu ha rừng

Nhằm góp phần giải quyết các vấn đề tồn tại và phục vụ áp dụng cho Chương trình trồng 5 triệu ha rừng, đề tài khảo sát xây dựng Quy phạm kỹ thuật bón phân cho 4 loài cây bản địa là Keo lai, Bạch đàn Urophylla, Thông nhựa và Dầu nước đã được Trung tâm nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng tiến hành thực hiện. Bài này trình bày những kết quả khảo sát đánh giá liên quan và đề xuất xây dựng hướng dẫn Quy phạm kỹ thuật bón phân cho 4 loài cây nghiên cứ

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]