KếT quả BAN ĐầU Về ĐIềU TRA ĐáNH giá THIệT HạI DO SâU ĐụC THâN TRêN MộT Số XUấT Xứ TRàM

Nguyễn Thị Lề, Nguyễn Thị Hải Hồng

Phân viện Nghiên cứu Khoa học Lâm nghiệp Nam bộ

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Cây Tràm đ­ợc trồng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long có nguồn gốc từ Việt Nam, úcvà một số nơi khác, bao gồm các loài M. leucadendra, M.viridiflora, M.cajuputy. Trong đó, có một số loài/xuất xứ mới thực sự có năng suất cao và đã đ­ợc đ­a vào gây trồng trên diện tích rộng. Tuy nhiên, tình hình sâu đục thân gây hại trên những loài/xuất xứ này hết sức nghiêm trọng. Không giống những loài sâu hại khác, sâu đục thân ảnh h­ởng xấu đến chất l­ợng gỗ Tràm, trong tr­ờng hợp nghiêm trọng có thể làm chết cây. Vì vậy, việc nghiên cứu về loài sâu hại này, mức độ gây hại của chúng trên các loài/xuất xứ Tràm để đề ra một số giải pháp phòng trừ hiệu quả là hết sức cần thiết.

I. Mục tiêu và ph­ơng pháp điều tra nghiên cứu

1. Mục tiêu

Xác định đặc điểm sinh học của loài sâu đục thân (Zeuzera coffea).

Xác định thời gian và mức độ thiệt hại do sâu đục thân gây ra trên một số loài/xuất xứ tràm, nhằm đ­a ra biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Đánh giá sơ bộ khả năng kháng sâu đục thân của một số loài/xuất xứ nhằm hỗ trợ cho chọn giống trong t­ơng lai.

2. Ph­ơng pháp điều tra

Việcđiều tra đánh giá mức độ hại của sâu đục thân Tràm (Zeuzera coffea) đ­ợc tiến hành tại v­ờn giống Thạnh Hóa, Long An.

V­ờn giống gồm có 3 loài tràm/22 xuất xứ:

M. leucadendra: 5 xuất xứ (25 dòng, 625 cây).

M. viridiflora : 5 ——— 25——- 625–

M. cajuputy : 12——– 12——–936—-

Thời gian điều tra từ 2/2001 – 7/2001.

Diện tích v­ờn giống 1,2ha, cây đ­ợc trồng trên 23 líp có chiều rộng mặt líp 2,8m, cự ly cây trồng 1,73m x 1,73m .

Ph­ơng pháp điều tra: Đi điều tra theo hàng, kiểm tra tất cả các cây trong hàng và đánh dấu những cây bị hại trên sơ đồ và trên cây.

Cây bị hại đ­ợc xác định là những cây có lỗ sâu đục trên thân (xem ảnh)

Tỷ lệ cây bị hại đ­ợc tính theo công thức sau:

Số cây bị sâu đục

Tỷ lệ cây bị hại (% ) = x 100

Tổng số cây điều tra

Điều tra đánh giá định kỳ 2 tháng 1 lần, các số liệu điều tra đ­ợc xử lý trên máy vi tính.

II. Kết quả – thảo luận:

Sau 6 tháng với 3 kỳ điều tra đánh giá, các số liệu thu thập đ­ợc xử lý đã cho thấy:

– Đặc điểm sinh học

– Thời gian sâu đục thân (Zeuzera coffea) xuất hiện và gây hại trên tràm bắt đầu tháng 2 đến tháng 8

-Tỷ lệ sâu đục thân (Zeuzera coffea) phá hại trên các loài Tràm bình quân là:

– M.leucadendra : 28%

– M.viridiflora : 9%

M.cajiputy : 9%

Đối với loài M. leucadendra, tỷ lệ phần trăm số cây bị hại của từng xuất xứ (xem Sơ đồ 2, 3 và 4) cho thấy xuất xứ 1208L có tỷ lệ bị hại cao nhất (39%), đặc biệt là dòng L14, tỷ lệ bị hại tới (70%).

Trong loài M. viridiflora, 2 xuất xứ 1703 và 1704 có tỷ lệ bị hại cao nhất (14%), và thấp nhất là xuất xứ 1701 với tỷ lệ 2%.

Riêng đối với loài M. cajuputy, trong 5 xuất xứ củaúcthì xuất xứ 7A04 có tỷ lệ bị hại cao nhất (29%), thấp nhất là 7A03 (4%). 7 xuất xứ của Việt Nam thì xuất xứ 7V02 là có tỷ lệ bị hại cao nhất (15%) và đặt biệt xuất xứ 7V07 thì không bị hại.

– Đặc điểm sinh học (xem hình : Sự biến thái của sâu đục thân )

Những kết quả trên b­ớc đầu cho phép có những nhận xét sau:

Các loài Tràm trong v­ờn giống đều bị sâu đục thân gây hại nh­ng mức độ thiệt hại trên từng loài là khác nhau.

Giữa các xuất xứ trong cùng một loài cũng có sự khác nhau rất lớn về tỷ lệ bị hại.

Thời gian sâu đục thân dễ mẫn cảm với thuốc nhất là giai đoạn từ trứng nở thành sâu non.

III – Kết luận và đề nghị

1. Kết luận

Thời gian sâu đục thân gây hại bắt đầu từ tháng 2 đến cuối tháng 7.

Trong ba loài Tràm đ­ợc trồng tại v­ờn giống thì loài M. leucadendra bị sâu đục thân gây hại nặng nhất.

Trong loài M. cajuputy thì loài có xuất xứ từúcbị sâu đục thân cao hơn là loài có xuất xứ từ Việt Nam.

Trong mỗi loài, giữa các xuất xứ có sự khác biệt rất rõ về tỷ lệ cây bị hại.

Thời gian phòng trừ hiệu quả nhất là vào thời điểm trứng nở thành sâu non.

2. Kiến nghị

Việc điều tra đánh giá thiệt hại của sâu đục thân (Zeuzera coffea) trên các loài/xuất xứ Tràm cần đ­ợc tiếp tục trong những năm tới để có thể xác định một cách chính xác về khả năng kháng sâu đục thân của một số loài/xuất xứ tràm.

ápdụng biện pháp hóa học trong việc phòng trừ sâu đục thân trong rừng Tràm có hiệu quả thấp, gây ảnh h­ởng xấu tới môi tr­ờng sinh thái. Vì vậy, nên nghiên cứu áp dụng các biện pháp phòng trừ khác nh­ biện pháp sinh học, có thể mang lại hiệu quả cao, ít ảnh h­ởng đến môi tr­ờng.

Tài liệu tham khảo

1. Nghiên cứu một số giải pháp khoa học lâm sinh làm cơ sở nâng cao sản l­ợng rừng Tràm. Luận án phó tiến sĩ : Thái Thành L­ợm 1996.

2. Thuốc bảo vệ thực vật. NXB Nông nghiệp1995.

3. Côn trùng hại gỗ và biện pháp phòng trừ. NXB Nông nghiệp

4. Sâu bệnh hại cây ăn trái. NXB Nông nghiệp.

SUMMARY

Zeuzcra coffeais an insect species that seriously damages Melaleuca forest. This insect species does not only effect Melaleuca growth but also wood quality. In serious case the trees died as being attacked by stem borers. Thus survey on damages caused by stem bores on Melaleuca plantations is necessary.

The report shows some results of the investigation on Melaleuca plantation damages, dying rate of trees of affected species and provenances, damaging time and characteristics, proposed methods for stem bores control.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]