Hội đồng tư vấn sơ kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học và tư vấn xây dựng 3 quy trình kỹ thuật thuộc đề tài: “Nghiên cứu biện pháp phòng trừ tổng hợp bệnh héo do nấm (Ceratocystis sp) cho Keo lá tràm, Keo lai và Keo tai tượng”.

Thực hiện Quyết định số 654/QĐ /KHLN-KH ngày 28/ 11 / 2019 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ tư vấn sơ kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học và tư vấn xây dựng 3 quy trình kỹ thuật. Ngày 02/12/2019, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội đồng tư vấn sơ kết:

Tên đề tài: Nghiên cứu biện pháp phòng trừ tổng hợp bệnh héo do nấm (Ceratocystis sp) cho Keo lá tràm, Keo lai và Keo tai tượng.

Tên các Quy trình: Quy trình kỹ thuật phòng chống tổng hợp bệnh chết héo gây hại rừng trồng: 1 Keo lá tràm; 2 Keo lai; 3 Keo tai tượng.

Chủ nhiệm: GS.TS. Phạm Quang Thu

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng

MỤC TIÊU ĐỀ TÀI:

Xây dựng được quy trình phòng trừ tổng hợp bệnh chết héo do nấm Ceratosystis sp. cho Keo lá tràm, keo lai và Keo tai tượng góp phần nâng cao năng suất và quản lý rừng trồng bền vững.

Mục tiêu cụ thể:

  • Xác định được tên khoa học của loài nấm gây bệnh chết héo các loài keo ở Việt Nam.
  • Xác định được đặc điểm sinh học và sinh thái của nấm Ceratocystis gây bệnh chết héo rừng trồng keo lai, Keo lá tràm và Keo tai tượng.
  • Xây dựng được 03 quy trình phòng trừ tổng hợp, hiệu quả và bền vững đối với bệnh chết héo cho keo lai, Keo lá tràm và Keo tai tượng (01 quy trình/loài), đảm bảo tỷ lệ bị bệnh giảm 80% được Cục Bảo vệ thực vật công nhận cho áp dụng thực tiễn.
  • Xây dựng được mô hình phòng trừ tổng hợp bệnh chết héo cho nấm Ceratocystis sp cho 3 loài keo tại 03 vùng (miền Bắc, Trung, và Nam): tổng 21 ha, gồm: + Mô hình trồng mới: 03 ha tại một vùng bị bệnh trọng điểm; + Mô hình thử nghiệm trên rừng trồng hiện có: 18 ha (2ha/mô hình/loài/vùng), hiệu quả kinh tế tăng tối thiểu 20%

CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

  • Đã xác định nguyên nhân gây bệnh chết héo đối với rừng trồng Keo lai, Keo lá tràm và Keo tai tượng
  • Đã xác định được đặc điểm sinh học và sinh thái của nấm gây bệnh chết héo đối với rừng trồng Keo lai, Keo lá tràm và Keo tai tượng
  • Bước đầu đã xác định các biện pháp phòng trừ nấm gây bệnh chết héo đối với rừng trồng Keo lai, Keo lá tràm và Keo tai tượng
  • Đã xây dựng 21 ha mô hình phòng trừ tổng hợp nấm gây bệnh chết héo

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]