Tin vắn: Hội đồng thẩm định hồ sơ xin công nhận tiến bộ kỹ thuật: Kỹ thuật nhận giống vô tính cây Sơn tra (Docynia indica) bằng phương pháp ghép và thẩm định báo cáo xin công nhận giống cây trồng lâm nghiệp: Cây Thanh thất (Ailanthus triphysa Alston). Cây Chiêu liêu nước (Terminalia calamansanai Rolfe).

Thực hiện Quyết định số 599/QĐ /KHLN-KH ngày 30/ 10/ 2019 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ thẩm định hồ sơ xin công nhận tiến bộ kỹ thuật. Ngày 04/11/2019, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp hội đồng thẩm định hồ sơ xin công nhận tiến bộ kỹ thuật: Kỹ thuật nhận giống vô tính cây Sơn tra (Docynia indica) bằng phương pháp ghép.

Tổ chức đề nghị công nhận: Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc.

Xuất xứ của tiến bộ kỹ thuật đề nghị công nhận.

Sản phẩm tạo ra từ kế thừa các kết quả thực hiện các nhiệm vụ KHCN của Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc gồm:

– Đề tài nghiên cứu cấp tỉnh “Ứng dụng công nghệ sinh học để nhân giống cây Sơn tra tại Sơn La”,  triển khai năm 2005-206.

– Nghiên cứu hướng dẫn kỹ thuật ghép cây Sơn tra, hợp phần nghiên cứu dự án Nông lâm kết hợp cho sinh kế của nông hộ nhỏ tại khu vực Tây Bắc Việt Nam do Trung tâm Nông lâm thế giới (ICRAF) tài trợ, triển khai năm 2010-2015.

– Dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ: “Sản xuất thử nghiệm các dòng Sơn tra (Docynia indica) đã được tuyển chọn tại vùng Tây Bắc”, triển khai năm 2015-2020.

Thực hiện Quyết định số 600/QĐ /KHLN-KH ngày 30/ 10/ 2019 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ thẩm định báo cáo xin công nhận giống cây trồng lâm nghiệp. Ngày 04/11/2019, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp hội đồng thẩm định báo cáo xin công nhận giống cây trồng lâm nghiệp:

  1. Cây Thanh thất (Ailanthus triphysa Alston).

Tác giả: Phạm Thế Dũng, Phạm Văn Bốn, Nguyễn Văn Thiết.

  1. Chiêu liêu nước (Terminalia calamansanai Rolfe).

Tác giả: Phạm Thế Dũng, Nguyễn Thanh Minh, Đỗ Thị Ngọc Hà.

Đơn vị: Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ.

Xuất xứ của giống cây trồng lâm nghiệp đề nghị công nhận.

Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng cây gỗ lớn mọc nhanh Thanh thất (Ailanthus triphysa Alston) và Chiêu liêu nước (Terminalia calamansanai Rolfe) trên một số vùng sinh thái trọng điểm. Giai đoạn 2013-2018.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]