Công văn về việc “Nộp báo cáo tổng kết công tác 2013; báo cáo định kỳ đề tài / dự án và kế hoạch đề tài, dự án 2014

Căn cứ Quy chế Quản lý đề tài / dự án nghiên cứu Khoa học Công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN, ngày 15/5/2006;

Căn cứ Quy chế tạm thời Quản lý khoa học, công nghệ và môi trường của Tổng cục Lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 394/QĐ-TCLN-KH& HTQT ngày 19/8/2011;

Căn cứ Quy chế Quản lý hoạt động khoa học công nghệ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 165/QĐ/KHLN-KH ngày 09/4/2013;

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thực hiện tốt các việc sau:

– Viết báo cáo tổng kết công tác năm 2013 của đơn vị mình (theo mẫu đính kèm) nộp về Viện bằng văn bản trước 10/12/2013;

– Đôn đốc các chủ nhiệm đề tài / dự án viết báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện đề tài / dự án năm 2013 nộp về Viện bằng văn bản trước ngày 10/12/2013 và báo cáo trước Hội đồng nghiệm thu kế hoạch năm 2013 của Viện (sẽ có lịch thông báo cụ thể cho từng đề tài / dự án);

Các báo cáo nêu trên đề nghị gửi bằng file điện tử về địa chỉ tienphuc@vafs.gov.vn để tiện tổng hợp báo cáo Bộ./.

Biểu mẫu báo cáo taie về tù đường dẫn sau: 13-11-25 Thong bao nop bao cao tong ket nam, dinh ky 2013

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]