Bổ sung chi mới, chi Tre lông Kinabaluchloa K.M.Wong (phân họ Bambusoideae) và loài Tre lông Bidoup cho hệ thực vật Việt Nam

Nguyễn Hoàng Nghĩa

Phòng Kế hoạch Khoa học

Trần Văn Tiến

Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Đã tìm thấy một chi tre mới cho Việt Nam, chi Tre lông (Kinabaluchloa). Chi này đã được K.M.Wong phát hiện và mô tả lần đầu ở Malaixia vào năm 1993. Một loài của chi này đã được thu mẫu lần đầu ở Việt Nam là Tre lông Bidoup (Kinabaluchloa wrayi (Stapf) K.M.Wong) và tên Việt Nam của loài được đặt để nghi nhớ địa điểm tìm thấy ở Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà (Lâm Đồng).

Từ khóa: Chi Tre lông, Kinabaluchloa, Tre lông Bidoup (Kinabaluchloa wrayii).

MỞ ĐẦU

Trên thế giới, chi Tre lông Kinanabluchloa có 2 loài là K. wrayiK. nebulosa có phân bố tự nhiên ở vùng bán đảo và phần đảo Borneo của Malaixia. Ở Việt Nam, năm 2005-2006, trong đợt khảo sát tre trúc ở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà (Đà Lạt, Lâm Đồng) chúng tôi phát hiện chi này phân bố ở các đai độ cao từ 1550 – 1600m. Trên cơ sở cấu tạo hình thái, chúng tôi mô tả chi tiết để giới thiệu bổ sung chi mới cho hệ thực vật Việt Nam. Dưới đây là các đặc điểm nhận biết của chi Kinabaluchloa và loài Kinabaluchloa wrayi (Stapf) K.M.Wong gặp ở Việt Nam.

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]