Xây dựng Hệ thống Theo dõi & Đánh giá cho Dự án Phục hồi rừng tự nhiên ở vùng phòng hộ đầu nguồn bị suy thoái ở miền Bắc,Việt nam

Báo cáo này là kết quả của đợt tư vấn ngắn hạn từ ngày 27/8/2004 đến ngày 28/9/2004 tại dự án ‘Phục hồi rùng tự nhiên vùng phòng hộ đầu nguồn bị suy thoái tại miền Bắc việt nam’ gọi tắt là RENFONDA. Mục tiêu của đợt tư vấn là hỗ trợ cho cán bộ dự án trong việc thiết kế và xây dựng một hệ thống kế hoạch, theo dõi và đánh giá cho các hoạt động nghiên cứu và thử nghiệm và phù hợp với với cơ cấu tổ chức dự án và khả năng của các cơ quan đối tác tham gia dự án.

Trong phần đầu của đợt tư vấn, nhóm tư vấn đã làm quen với chiến lược, cơ cấu tổ chức và phạm vi hoạt động, đồng thời đã tiến hành khảo sát các hoạt động ở hiện trường như mô hình trình diễn, thử nghiệm tại thực địa, hệ thống nông lâm kết hợp và vườn ươm của dự án. Nhóm tư vấn cũng đã tiến hành khảo sát hệ thống M&E của một số dự án lâm nghiệp để học hỏi kinh nghiệm. Nhóm tư vấn đã tiến hành khảo sát các dự án sau:

– Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng (Văn phòng thường trực ban chỉ đạo chương trình 661).

– Dự án Phát triển lâm nghiệp xã hội Sông Đà (SFDP/GTZ).

– Dự án trồng rừng 3 tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh (KFW3).

– Dự án cải cách hành chính lâm nghiệp (REFAS/GTZ).

– Dự án Khu vực lâm nghiệp (FSP/ADB).

Annex l là lịch khảo sát hệ thống giám sát đánh giá các dự án lâm nghiệp đang hoạt động tại Hà Nội.

Phần 2 của đợt tư vấn, chủ yếu tập trung vào việc tổng kết kinh nghiệm về hệ thống M&E của các dự án qua đó đề xuất một hệ thống M&E phù hợp cho dự án RENFODA.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]