Văn bản “Hướng dẫn dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển ngành và lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020”

Căn cứ chỉ thị số Chỉ thị số 22/CT-TTg và số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020;

Căn cứ chỉ thị số 6771/CT- BNN-KH, ngày 21/8/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc “xây dựng Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020”;

Căn cứ văn bản số 6954 /BNN-KH, ngày 27/8/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc “lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020”;

Căn cứ văn bản số 6982/BNN-KH, ngày 27/8/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc “Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn 5 năm 2016 – 2020”;

Căn cứ văn bản số 6983/BNN-KH, ngày 27/8/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc “Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển ngành và lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020”;

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc Viện nghiên cứu các văn bản nêu trên được đăng tải trên địa chỉ Website http://vukehoach.mard.gov.vn tại mục “Hướng dẫn, quy định”, xây dựng Kế hoạch phát triển đơn vị, lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 theo các nội dung chính như sau:

Phần I. Kế hoạch phát triển 5 năm 2016-2020 của đơn vị

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển đơn vị 5 năm 2011-2015.

2. Kế hoạch phát triển đơn vị 5 năm 2016-2020.

2.1. Mục tiêu của kế hoạch phát triển đơn vị 5 năm 2016-2020.

– Mục tiêu tổng quát

– Mục tiêu cụ thể

2.2. Định hướng phát triển và các nhiệm vụ chủ yếu

– Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ gắn với triển khai kế hoạch hành động thực hiện đề án tái cơ cấu ngành và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

– Phát triển nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ (đối với một số tổ chức cần gắn với lộ trình nâng cấp đơn vị).

– Nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật (đối với một số tổ chức cần gắn với lộ trình nâng cấp đơn vị).

– Tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực cho phát triển đơn vị.

– Các định hướng khác.

2.3. Các giải pháp chính

– Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng KHCN, nâng cao vai trò và các kết quả đóng góp của đơn vị trong việc thực hiện mục tiêu, chiến lược của ngành; Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

– Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực của của đơn vị đáp ứng nhu cầu phát triển, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao cho một số lĩnh vực như ứng dụng viễn thám và quản lý hệ thống thông tin địa lý, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ thông tin, … ; Kiện toàn và đổi mới tổ chức nghiên cứu và sản xuất.

– Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ nghiên cứu và chuyển giao.

– Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, thu hút nguồn đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác khoa học, đào tạo.

– Các giải pháp khác.

Phần II. Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020.

Kế hoạch này gồm tất cả các dự án như dự án giống, bảo vệ và phát triển rừng, xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, đào tạo.

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2011 – 2015. Các đơn vị đánh giá theo hướng dẫn tại mục I, phần B của chỉ thị số 6771/CT- BNN-KH.

2. Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020;

a. Căn cứ và nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư trung hạn;

b. Rà soát danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 2011-2015 chuyển tiếp và các dự án đầu tư khởi công mới giai đoạn 2016-2020;

c. Xác định số nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2014;

d. Lập danh mục và bố trí vốn kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020 cho các dự án đầu tư công.

Các đơn vị lập mục 2.2 theo hướng dẫn tại mục II, phần B của chỉ thị số 6771/CT- BNN-KH, và mục B của văn bản 6954 /BNN-KH, đồng thời tổng hợp số liệu vào biểu trong file excel “huong dan KH dau tu cong trung han BNN” đăng tải tại website của Vụ Kế hoạch nêu trên. Đối với các dự án đề xuất mở mới tại mục d, các đơn vị phải có văn bản “đề xuất chủ trương đầu tư” đính kèm riêng, văn bản gồm các nội dung sau: Tên dự án; Mục tiêu; Địa điểm thực hiện; Nội dung chính; Tổng mức đầu tư; Thời gian thực hiện.

Nhận được văn bản này, đề nghị các đơn vị khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển đơn vị, lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và gửi về Viện theo đường công văn và tới địa chỉ Email: tienphuc@vafs.gov.vn trước ngày 15/10/2014 để Viện tổng hợp, xem xét trình Bộ trước 31/10/2014./. 

 

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]