Thông tin luận án Tiến sĩ của NCS Đào Ngọc Quang

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam xin giới thiệu luận án và tóm tắt luận án Tiến sĩ của NCS Đào Ngọc Quang; chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng; mã số: 62 62 02 11.

Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học để tuyển chọn Thông nhựa (Pinus merkusii Jungh.Et de Viese) kháng sâu róm thông (Dendrolinus punctatus Walker) và có sản lượng nhựa cao

Chi tiết luân án và tóm tắt luân án xem tại file tại đây:  và Tóm tắt LA

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]