Thông tin luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thúy Nga

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên luận án: Nghiên cứu cơ sở khoa học sản xuất chế phẩm vi sinh vật đa chủng để gieo ươm và trồng thông nhựa (Pinus merkusii Jungh. Et de Vriese) trên đất thoái hoá ở Miền Bắc Việt Nam.
Chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên rừng
Mã số: 62 62 02 11
Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Thuý Nga
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Quang Thu
Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
Tóm tắt những kết luận mới của luận án:
– Tuyển chọn chủng Pt1 thuộc loài nấm Pisolithus tinctorius cộng sinh Thông nhựa cho chiều cao cây Thông nhựa 4.7 cm tăng 55% so với đối chứng. Lần đầu tiên phân lập và tuyển chọn được chủng QI1 là loài Pseudomonas fluorescens sinh vừa có khả năng tổng hợp IAA đạt 11,872mg/l và đối kháng nấm Fusarium oxysporum gây bệnh thối cổ rễ cây thông với đường kính vòng ức chế là 20,1 mm. Nhân sinh khối chủng QI1 điều kiện tối ưu là môi trường gỉ đường, thời gian 120 giờ (5 ngày), nhiệt độ 250C, độ pH thích hợp 7- 7,5. Lần đầu tiên phân lập và tuyển chọn được chủng QI24 được xác định là loài Bacillus subtilis vừa có khả năng đối kháng nấm F. oxysporum gây bệnh thối cổ rễ thông, đường kính vòng ức chế là 22 mm, vừa có khả năng sinh tổng hợp IAA đạt 5,312mg/l. Nhân sinh khối chủng QI24 với điều kiện tối ưu là môi trường PD, thời gian 72 giờ (3 ngày), nhiệt độ 270C, độ pH thích hợp 7. Lần đầu tiên phân lập và tuyển chọn được chủng N2.1 là loài Burkholderia cenocepacia vừa có khả năng phân giải phốt phát khó tan, đường kính vòng phân giải là 23,5mm, sinh nồng độ lân dễ tiêu là 420 ppm, vừa có khả năng cố định nitơ đạt 2,12 mg/ml NH4+. Nhân sinh khối chủng N2.1 với điều kiện tối ưu là môi trường Pikoskaya, thời gian 72 giờ (3 ngày), nhiệt độ 270C- 300C, độ pH thích hợp 6,5. Lần đầu tiên phân lập và tuyển chọn được chủng V4.2 là loài Azotobacter beijerinskii vừa có khả năng cố định nitơ đạt 4,18 mg/ml NH4+, vừa có khả năng phân giải phốt phát khó tan, đường kính vòng phân giải là 17,2mm, sinh nồng độ lân dễ tiêu 271,32 ppm, Nhân sinh khối chủng V4.2 với điều kiện tối ưu là môi trường nuôi cấy NFMN, thời gian 96 giờ (4 ngày), nhiệt độ 250C- 270C độ pH thích hợp 6,5 – 7.
– Công thức tạo chế phẩm vi sinh vật đa chủng dùng cho cây Thông nhựa ở rừng trồng chất lượng tốt nhất là: 10kg nguyên liệu trong đó 35% bột apatit, 35% mùn, 10% Potassium polyacrylamide và 20% sinh khối vi sinh vật các  loại. Công thức tạo chế phẩm vi sinh vật đa chủng dùng cho cây Thông nhựa ở vườn ươm chất lượng tốt nhất là: 10kg nguyên liệu trong đó 40% bột apatit, 40% mùn, và 20% sinh khối vi sinh vật các  loại. Chế phẩm vi sinh vật đa chủng được bảo quản ở nhiệt độ phòng, thời gian sử dụng trước 6 tháng kể từ ngày sản xuất.
– Bón 2 gam chế phẩm vi sinh vật đa chủng đối với cây Thông nhựa tại vườn ươm, cho chiều cao đạt 22,54 cm (tăng hơn 23% so với đối chứng và tăng hơn các công thức bón vi sinh mật độ khác từ 15 – 18%), đường kính  đạt 4,12 mm (tăng 28% so với đối chứng không bón gì, tăng 24% so với công thức đóng bầu thông thường có 1% lân), tỷ lệ bị bệnh giảm chỉ còn 3-5%. Bón 40 g chế phẩm VSV đa chủng, chiều cao cây Thông nhựa ở rừng trồng, đạt 34,62 cm (tăng 26% so với đối chứng không bón gì, tăng 19% so với đối chứng bón phân NPK 20.20.15), đường kính gốc của cây Thông nhựa sau 1.5 tuổi đạt 1,5 cm (tăng 44% so với đối chứng không bón gì, tăng 27% so với đối chứng bón phân NPK 20.20.15). Sử dụng chế phẩm đa chủng vi sinh vật trong trồng rừng đã cải thiện đất thoái hoá bạc màu lượng mùn tăng 1,2 lần, hàm lượng lân tổng số tăng 1,3 các chỉ tiêu về thành phần và mật độ vi sinh vật đều tăng lên rõ dệt và không thấy xuất hiện nấm Fusarium oxysporum  gây bệnh thối cổ rễ cây Thông nhựa.

INFORMATION OF DOCTORAL THESIS

Thesis title: Study on scientific basis to produce multi-strain microorganism preparations for sowing and planting Pinus merkusii Jungh. Et de Vriese in degraded land in the North of Vietnam.
Specialty: Forest resources management
Code: 62 62 02 11
Postgraduate student: Nguyen Thi Thuy Nga
Supervisor: Associate Professor Pham Quang Thu
Education institution: Vietnamese Academy of Forest Sciences
Key results:
– Strain Pt1 of symbiotic fungi Pisolithus tinctorius was selected which can help increase the height of Pinus merkusii seedlings to 4.7 cm, a 55 percent rise compared to control. For the first time, strain QI1 (Pseudomonas fluorescens) which can synthesis IAA at 11.872 mg/l  and inhibit Fusarium oxysporum causing damping off in pine with the diameter of inhibit ring of 20.1 mm. The best growing condition of QI1 is molasses culture medium, 120-hour (5-day) growing time, temperature of 25oC and pH  of 7 – 7.5. Also, it is the first time that strain QI24 (Bacillus subtilis) isolated and selected. This strain can inhibit F. oxysporum causing damping off in pine with the diameter of inhibit ring of 22 mm and synthesis IAA at 5.312 mg/L. The best growing condition of QI24 is  PD culture medium, 72-hour (3-day) growing time, optimum temperature of 27oC, optimum pH of 7. Strain N2.1 (Burkholderia cenocepacia) which can dissolve insoluble phosphate with the diameter of dissolve ring of 23.5 mm, synthesis phosphorus with concentration of 420 ppm, nitrogen fixation ability of 2.12 mg/ml NH4+. The best growing condition of N2.1 is Pikoskaya culture medium, 72-hour (3-day) growing time, optimum temperature of 27-30oC, optimum pH of 6.5 was isolated and selected. Strain V4.2 (Azotobacter beijerinskii) which can fix nitrogen by 4.18 mg/mL NH4+, dissolve insoluble phosphate with the diameter of dissolve ring of 17.2mm and synthesis phosphorus with concentration of 271.32 ppm. The best growing condition of V4.2 is NFMN culture medium, 96-hour (4-day) growing time, optimum temperature of 25-27oC, optimum pH of 6.5-7, was also isolated and selected for the first time.
– Best formula of multi-strain microorganism preparation for nursery:10 kg including 35% apatite powder + 35% humus + 20% microorganisms + 10% potassium polyacrylamide. Best formula of multi-strain microorganism preparation for plantation: 10 kg including 40% apatite powder + 40% humus + 20% microorganisms. Such preparations can be stored at room temperature, used best before 6 months since produced.
– By applying 2 gr of the multi-strain microorganism preparations for Pinus merkusii in nursery,  tree height reached 22.54 cm (23% increase compared to control and 15-18% increased compared to other preparation), diameter reached 4.12mm (28% increase compared to control, 24% increase compared to using normal container with 1% phosphate, disease incedence decreased to 3-5%. In plantation, tree height reached 34.62 cm (26% increase compared to control and 19% increase compared to using NPK 20.20.15), diameter of 1.5 year old trees reached 1.5 cm (44% increase compared to control, 27% increased compared to using NPK 20.20.15) as applying 40g multi-strain microorganism preparations for Pinus merkusii. Using the multi-strain microorganism preparations in plantation improved soil degradation, humus rose 1.2 times, total phosphates rose 1.3, composition and density of microorganisms increased considerably and Fusarium oxysporum that causes damping off disease in Pinus merkusii was not found.

Chi tiết luận án và tóm tắt xem tại đây: Tóm tắt luận án và Luận án

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]