Thông tin luận án của Nghiên cứu sinh Đàm Văn Toàn

Tên luận án: “Nghiên cứu quản lý bền vững bệnh rụng lá mùa mưa cây cao su do nấm Phytophthora spp. ở vùng Đông Nam Bộ”.

Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng           Mã số: 9620211

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đàm Văn Toàn

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: GS. TS. Phạm Quang Thu

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN:

(1) Bổ sung thêm 05 loài nấm: Phytophthora heveae, P. nicotianae, Phytopythium sp.1, Phytopythium sp.2 và Pythium sp. vào danh mục các loài nấm gây bệnh rụng lá mùa mưa đối với cây cao su ở vùng Đông Nam Bộ. Cung cấp một số dẫn liệu khoa học về triệu chứng gây bệnh, đặc điểm sinh học, đặc điểm sinh thái của 05 loài nấm này.

(2) Tuyển chọn được 02 chủng vi khuẩn nội sinh cây cao su gồm Bacillus tequilensisB. safensis, một loài nấm nội sinh là Penicillium oxalicum an toàn sinh học và có tiềm năng để phòng trừ sinh học bệnh rụng lá mùa mưa cây cao su vùng Đông Nam Bộ.

(3) Đề xuất hướng dẫn quản lý tổng hợp bệnh rụng lá mùa mưa cây cao su ở vùng Đông Nam Bộ.

Thông tin luận án và toàn văn luận án đã được đăng tải công khai trên trang thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại đường link: http://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.32&view=33620

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]