Thông tin luận án của NCS Nguyễn Minh Chí

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam xin giới thiệu luận án của NCS Nguyễn Minh Chí về đề tài: Nghiên cứu bệnh chết héo (Ceratocystis sp.) phục vụ chọn giống Keo lá tràm sinh trưởng nhanh, kháng bệnh tại miền Trung và Đông Nam Bộ; chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng; mã số: 62 62 02 11.

TÓM TẮT  NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN

(1) Cung cấp một số dẫn liệu khoa học về tình hình gây hại, đặc điểm gây hại của nấm Ceratocystis manginecans gây bệnh chết héo trên cây Keo lá tràm ở Việt Nam.

(2) Xác định được một số cơ chế kháng nấm Ceratocystis manginecans gây bệnh chết héo trên cây Keo lá tràm góp phần phục vụ chọn giống kháng bệnh.

(3) Đã xác định được phương pháp đánh giá tính kháng bệnh chết héo của các dòng Keo lá tràm phù hợp với điều kiện sản xuất đại trà.

Luận án và tóm tắt Luận án xem tại đây: Tóm tắt Luận án Luận án

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]