Sử dụng cây bản địa vào trồng rừng ở Việt Nam

Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tới năm 2010 là một nhiệm vụ quan trọng mà ngành Lâm nghiệp đang cùng toàn dân nỗ lực thực hiện. Bên cạnh các mục tiêu kinh tế thì các mục tiêu bảo vệ môi trường sinh thái, phục hồi hệ sinh thái rừng Việt Nam, bảo vệ đa dạng sinh học và phát triển các loài cây bản địa là đặc biệt có ý nghĩa. Nhiều loài cây bản địa đã được đưa vào trồng rừng và không ít loài cây đang trong quá trình nghiên cứu triển khai với nhiều triển vọng, song các thông tin nhìn chung chưa được cập nhật để giúp các nhà quản lý và nghiên cứu có được định hướng đúng đắn và kịp thời.

Năm 2000, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã chấp nhận tài trợ cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam một dự án nghiên cứu mang tên “Đánh giá sử dụng cây bản địa trong trồng rừng ở Việt Nam” trong tài khóa từ tháng 3 – 2000 đến tháng 3 – 2002. Mục tiêu của dự án bao gồm:

· Đánh giá hiện trạng một số loài cây bản địa trong trồng rừng,

· Đánh giá tiềm năng sử dụng cây bản địa vào trồng rừng,

· Xây dựng rừng trồng mô hình cho một số loài có tiềm năng.

Tin mới nhất

[logo-slider]