Quy chế tiếp nhận và xử lý văn bản trong nội bộ cơ quan Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành Quy chế tiếp nhận và xử lý văn bảntrong nội bộ cơ quan Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 137 HĐBT ngày 30/8/1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam;Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư;Căn cứ Quyết định số 36 /2006/QĐ-BNN ngày 15/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự ánkhoa học công nghệ;Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Kế hoạch Khoa học và Tài chính Kế toán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tiếp nhận và xử lý văn bản trong nội bộ cơ quan Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam;

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 1/7/2008;

Điều 3: Thủ trưởng và cán bộ các đơn vị thuộc Viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]