Quy định trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư các công trình sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ, mua sắm tài sản cho các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam


QUYẾT ĐỊNH

Về việc: QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA LỚN XÂY DỰNG NHỎ, MUA SẮM TÀI SẢNCHO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

– Căn cứ Nghị định số 137/ HĐBT ngày 30/08/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam;

– Căn cứ Quyết định số 3214/QĐ-BNN-TC, ngày 20/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ủy quyền và phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư sửa chữa lớn, xây dựng, mua sắm, xử lý tài sản cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

– Xét đề nghị của trưởng các phòng Kế hoạch Khoa học, Tài chính Kế toán,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này “Quy định trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư các công trình sửa chữa lớn xây dựng nhỏ, mua sắm tài sảncho các đơn vị thuộc Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quy định trước do Viện ban hành trái với quyết định này.

Điều 3: Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Kế toán Tài chính, Kế hoạch Khoa học và các đơn vị trực thuộc Viện căn cứ quyết định thi hành./.

Tin mới nhất

[logo-slider]