Những thành tựu và hướng nghiên cứu

Nghiên cứu kinh tế lâm nghiệp đã có những đóng góp cho ngành trong gần 20 năm qua, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam được đánh dấu bởi Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng Công sản Việt Nam. Tuy vậy, hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn kinh tế lâm nghiệp cần được trao đổi nghiên cứu tiếp.

I. Một số kết quả nghiên cứu kinh tế lâm nghiệp trong thời gian qua:

1. Nghiên cứu những vấn đề về sắp xếp và tổ chức lại sản xuất.

Để thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chất hành Trung ương Đảng lần thứ VI (khoá V), Chỉ thị 50 CT/TW của Ban Bí thư, nghị quyết số 52/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về cải tiến quản lý các lâm trường quốc doanh, chúng tôi đã nghiên cứu các đề tài sau:

– Sắp xếp lại sản xuất trong lâm nghiệp.

– Dự thảo điều lệ lâm trường quốc doanh.

– Đổi mới cơ chế quản lý lâm trường quốc doanh.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]