Nghiên cứu kỹ thuật trồng rừng thâm canh Thông caribê cung cấp gỗ lớn

TS.Đặng Văn Thuyết, ThS. Bùi Trọng Thủy

TÓM TẮT

Thông caribê (Pinus caribaea) có phân bố tự nhiên ở vùng Trung Mỹ, là cây sinh trưởng nhanh, cung cấp gỗ và lấy nhựa. Diện tích đất tự nhiên toàn quốc thích hợp để trồng Thông caribê chiếm 24,4%, có thể mở rộng 30,1%, ít thích hợp 45,5%. Mật độ trồng rừng Thông caribê 1100 cây/ha là phù hợp. Bón cho mỗi gốc 200g phân lân khi trồng và bón lặp lại vào lần chăm sóc thứ nhất của năm thứ 2 có ảnh hưởng tốt nhất đến sinh trưởng của rừng trồng Thông caribê ở tuổi 4, đạt 17,5 m3/ha.Rừng trồng Thông caribê với mục đích ban đầu để cung cấp gỗ nhỏ, mật độ trồng dày 1600 cây/ha, nếu tỉa thưa ở tuổi 13-14 thì giữ lại nuôi dưỡng 750-800 cây/ha để lấy gỗ lớn là phù hợp; tiếp tục bón 300g phân lân cho mỗi cây nuôi dưỡng rừng 2-3 năm đạt tăng trưởng 27,6-39,2 m3/ha/năm.

Từ khóa: Trồng thâm canh, Thông caribê, Gỗ lớn.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Đối với Thông caribê đã có một số công trình nghiên cứu khảo nghiệm giống, kỹ thuật trồng rừng thâm canh cung cấp gỗ cho nguyên liệu giấy, ván dăm,….

Hiện nay, nhu cầu nội tiêu và đặc biệt là xuất khẩu đồ mộc có sự tăng trưởng đột biến nhưng tới 70-80% nguyên liệu phải nhập ngoại. Nguyên liệu gỗ lớn để sản xuất đồ mộc dang có nhu cầu tăng cao, vì vậy, cần nghiên cứu gây trồng rừng để cung cấp gỗ lớn.

Bài viết này nêu những kết quả nghiên cứu kỹ thuật trồng rừng thâm canh Thông caribê cung cấp gỗ lớn.

(Kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ giai đoạn 2006-2010, trang 113-120)

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]