Nghiên cứu kỹ thuật trồng một số loài cây bản địa có giá trị kinh tế vùng khô hạn tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận

Phạm Thế Dũng, Phùng Văn Khen, Trần Văn Thành

Phân Viện Nghiên cứu Khoa học Lâm nghiệp Nam bộ

TÓM TẮT

Ninh Thuận, Bình Thuận thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ mà tính khô hạn và nguy cơ sa mạ hóa là đặc trưng nổi bật nhất của vùng này. Do đó, ngăn chặn nguy cơ thoái hóa đất, phục hồi và cải tạo đất đang bị suy thoái và hoang hóa là việc làm hết sức cần thiết. Tuy nhiên, chọn loài cây trồng không chỉ thích ứng được các điều kiện khô hạn mà còn mang lại giá trị kinh tế, đó là yêu cầu của đề tài nghiên cứu.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, có thể chọn 7 loài gồm Trôm hôi, Cóc hành, Sò đo, Me ngọt, Me keo, Vên vên, Xoay, Gõ đỏ để trồng qua chọn từ 16 loài nghiên cứu và 10 loài đã trồng 2ha sau 2 năm thử nghiệm. Do hạt cây Trôm hôi và Cóc hành có dầu nên nhanh mất sức nảy mầm, kết quả nghiên cứu cho thấy có thể bảo quản hạt và nhân giống vô tính để đảm bảo vật liệu trồng rừng và có điều kiện cải thiện nguồn gen cây trồng. Đã chọn 2 loại đất cát phổ biến của vùng khô hạn để nghiên cứu về kỹ thuật trồng. Kết quả cho thấy cày đất và bón lót phân vi sinh và than đã nâng cao tỷ lệ sống và sinh trưởng tốt của 3 loài là Trôm hôi, Cóc hành và Sò đo.

Từ khóa: Cây bản địa, Vùng khô hạn, Kỹ thuật trồng.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Ninh Thuận, Bình Thuận thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, là một trong bốn vùng sinh thái đặc thù của cả nước. Tính khô hạn và nguy cơ sa mạc hóa là đặc trưng nổi bật nhất của vùng này. Do đó, ngăn chặn nguy cơ thoái hóa đất, phục hồi và cải tạo đất đang bị suy thoái và hoang hóa là việc làm hết sức cần thiết. Tuy nhiên, chọn loài cây trồng không chỉ thích ứng được các điều kiện khô hạn mà còn mang lại giá trị kinh tế, đó là yêu cầu của đề tài nghiên cứu “Phát triển các loài cây rừng bản địa có giá trị kinh tế vùng khô hạn Ninh Thuận, Bình Thuận”. Bài viết này tóm tắt các kết quả nghiên cứu chính của đề tài.

(Kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ giai đoạn 2006-2010, trang 171-180)

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]