Loài: Thông caribe (P.caribaea var. hondurensis) – Xuất xứ: Alamicamba

Quyết định công nhận số: 3614/QĐ-BNN ngày 8/8/2001.

Tác giả: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp – Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam và Trung tâm nghiên cứu cây nguyên liệu giấy.

Vùng áp dụng: Pleiku, Lâm Đồng

Khả năng cung cấp giống: cây con

[logo-slider]