Hướng dẫn xây dựng Đề án chuyển đổi tổ chức KH&CN theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Công văn số 1782/BNN-KHCN, ngày 19/7/2006 về việc yêu cầu các Tổ chức KH&CN trực thuộc Bộ xây dựng Đề án chuyển đổi tổ chức KH&CN theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP và Công văn số 899/BNN-KHCN, ngày 02/02/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn bổ sung xây dựng Đề án chuyển đổi tổ chức KH&CN theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và các tổ chức KH&CN trực thuộc Viện đã xây dựng Đề án và được Bộ Nông nghiệp & PTNT phê duyệt. Nay, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và các tổ chức KH&CN trực thuộc Viện đã được xắp xếp, tổ chức lại sau khi Viện được nâng cấp xếp hạng Viện đặc biệt, Viện và các tổ chức KH&CN trực thuộc Viện phải xây dựng lại Đề án chuyển đổi tổ chức KH&CN theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới.

Về mẫu xây dựng Đề án chuyển đổi tổ chức KH&CN theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP vẫn theo mẫu cũ được hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT/BKHCN-BTC-BNV, ngày 05/6/2006 của Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và 02 văn bản nêu trên của Bộ nông nghiệp & PTNT. Khi xây dựng Đề án mới, các đơn vị lưu ý cập nhập các Văn bản mới ban hành của Chính phủ, Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, gồm: Nghị định số 96/2010/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT/ BKHCN-BTC-BNV sửa đổi bổ sung một số Điều của Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT/BKHCN-BTC-BNV, Quyết định số 08/2007/QĐ-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ Khoa học và công nghệ về ban hành “Quy định về Tiêu chí xác định tổ chức KH&CN nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước”.

Các văn bản được đề cập đến trong Công văn này, được đăng tải trên Website của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Ban Kế hoạch, Khoa học của Viện đang lưu bản điện tử Dự thảo cuối (bản trình Bộ phê duyệt) của các đơn vị, đơn vị nào có nhu cầu tham khảo bản Đề án cũ đề nghị liên lạc với Ban Kế hoạch, Khoa học để được cung cấp.

Các tổ chức KH&CN trực thuộc Viện gửi hồ sơ Đề án của đơn vị mình và các tổ chức KHCN trực thuộc về Viện (Ban KHKH) gồm 09 bản cho mỗi Đề án. Thời hạn các đơn vị nộp hồ sơ Đề án về Viện để tổ chức thẩm định cụ thể như sau:

1. Các đơn vị: Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng và các tổ chức KH&CN trực thuộc, Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp và các tổ chức KH&CN trực thuộc, Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng và các tổ chức KH&CN trực thuộc, Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ, Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc, Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ, Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc bộ, Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ nộp hồ sơ Đề án trước ngày 15/11/2014.

2. Các đơn vị: Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ và các tổ chức KH&CN trực thuộc, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và các tổ chức KH&CN trực thuộc nộp hồ sơ Đề án trước ngày 20/11/2014.

3. Các đơn vị: Viện Nghiên cứu Lâm sinh và các tổ chức KH&CN trực thuộc, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp, Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng nộp hồ sơ Đề án trước ngày 25/11/2014.

4. Đề án chung của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Ban Kế hoạch khoa học chủ trì, phối hợp với các ban Chức năng xây dựng và hoàn thành trước ngày 25/11/2014.

Nhận được Văn bản này, Viện đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai. Bản Đề án được Bộ phê duyệt là cơ sở cho Viện và các đơn vị trực thuộc Viện xây dựng Danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên theo chức năng trình Bộ phê duyệt và cấp kinh phí chi hoạt động thường xuyên năm 2015./.

Tài liệu đính kèm

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]