Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở các nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia thực hiện bởi Viện nghiên cứu Lâm sinh và Viện nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

1. Giống cây lâm nghiệp – Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định (DUS). Phần 4 Các giống Mắc ca.

Chủ trì: ThS. Trần Đức Vượng

Đơn vị thực hiện: Viện nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

2. Giống cây lâm nghiệp – Cây giống các loài lâm sản ngoài gỗ: Phần xxx: Trôm

3. Giống cây lâm nghiệp – Cây giống các loài lâm sản ngoài gỗ: Phần xxx: Dó bầu

Chủ trì: ThS. Lê Văn Quang

Đơn vị thực hiện: Viện nghiên cứu Lâm sinh.

Kết quả đạt được:

Các nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn đã bám sát mục tiêu, nội dung đã được phê duyệt, thực hiện và hoàn thành 100% khối lượng công việc.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]