Danh sách các tiến bộ kỹ thuật đề nghị được công nhận năm 2008 của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TT Tên tiến bộ kỹ thuật Tên tác giả Chỉ số năng suất, chất lượng, hiệu quả và vùng áp dụng
I Đã được công nhận
1 Giống quốc gia bạch đàn lai nhân tạo EU27 Nguyễn Việt Cường và cộng sự Tam Thanh – Phú Thọ, Tân Lập – Bình Phước và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự, đạt 21,9m3/ha/năm ở Tam Thanh, 40,3m3/ha/năm ở Tân Lập.
2 Giống quốc gia keo lai nhân tạo MA1 Nguyễn Việt Cường và cộng sự Ba Vì – Hà Nội, Bình Điền – Thừa Thiên Huế và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự, đạt 16,4m3/ha/năm ở Ba Vì, 24,5 m3/ha/năm ở Bình Điền.
3 Giống quốc gia keo lai nhân tạo (MA)M8 Nguyễn Việt Cường và cộng sự Tam Thanh – Phú Thọ, Bình Điền – Thừa Thiên Huế và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự, đạt 18,6m3/ha/năm ở Tam Thanh, 28,3 m3/ha/năm ở Bình Điền.
4 Giống tiến bộ kỹ thuật bạch đàn lai nhân tạo UC75 Nguyễn Việt Cường và cộng sự Tam Thanh – Phú Thọ và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự, đạt 16,2m3/ha/năm.
5 Giống tiến bộ kỹ thuật bạch đàn lai nhân tạo CU90 Nguyễn Việt Cường và cộng sự Tam Thanh – Phú Thọ và nhưng nơi có điều kiện sinh thái tương tự, đạt 16,4m3/ha/năm.
6 Giống tiến bộ kỹ thuật bạch đàn lai nhân tạo UU8 Nguyễn Việt Cường và cộng sự Tam Thanh – Phú Thọ và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự, đạt 23,4m3/ha/năm.
7 Giống tiến bộ kỹ thuật keo lai nhân tạo AM2 Nguyễn Việt Cường và cộng sự Bình Điền và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự, đạt 28 m3/ha/năm.
8 Giống tiến bộ kỹ thuật keo lai nhân tạo AM3 Nguyễn Việt Cường và cộng sự Bình Điền và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự, đạt 29m3/ha/năm.
II Đề nghị công nhận
1 Thuốc diệt mối lây nhiễm A, C Lê Văn Lâm Có hiệu lực diệy mối tốt, dùng phun diệt trừ mối gây hại công trình xây dựng trong điều kiện nhiệt độ môi trường trên 20oC.
2 Thuốc phòng mốc cho lâm sản B Lê Duy Phương Có hiệu lực chống mốc tốt cho lâm sản với nồng độ 5%.
3 Thuốc bảo quản lâm sản dạng lỏng từ dầu vỏ hạt điều Bùi Văn Ái, Nguyễn Thị Bích Ngọc Chế phẩm dạng lỏng để ngâm tẩm bảo quản lâm sản, tỷ lệ hoạt chất 9%, định mức sử dụng 200-250ml/m2.
4 Thuốc bảo quản lâm sản dạng bột từ dầu vỏ hạt điều Bùi Văn Ái, Nguyễn Thị Bích Ngọc Chế phẩm dạng bột để phòng chống mối xâm nhập gây hại công trình xây dựng, tỷ lệ hoạt chất 10%, định mức sử dụng 10-12 kg/m3 hào ở công trình.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]