Đặc điểm hình thái giải phẫu lá của một số tổ hợp lai khác loài ở tràm (melaleuca species) trồng khảo nghiệm trên vùng đất lầy, ngập nước theo mùa tại Gia Viễn – Ninh Bình

TẢI TOÀN BỘ BÀI BÁO:

Nghiên cứu đặc điểm hình thái giải phẫu lá là nội dung không thể thiếu được đối với hầu hết các nghiên cứu về lai giống cây rừng. Kết quả nghiên cứu một số tổ hợp tràm lai F1 tại Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình cho thấy, các chỉ tiêu hình thái như chiều dài và chiều rộng lá, diện tích lá, dài cuống lá và chỉ số lá của tất cả các tổ hợp tràm lai thể hiện tính trung gian là khá rõ giữa các loài bố mẹ. Các chỉ tiêu giải phẫu lá như số lượng tế bào khí khổng/mm2, tổng số trung bình tế bào khí khổng/lá và kích thước tế bào khí khổng các tổ hợp tràm lai thể hiện tính trung gian rất rõ rệt với các loài bố mẹ. Bên cạnh tính trung gian, các số tổ hợp tràm lai cũng thể hiện ra tính ưu thế lai so với bố mẹ về một số tính trạng nghiên cứu. Ví dụ: với tổ hợp lai V36Ca31, ưu thế lai thực về dài cuống lá đạt 22,22%, về chiều rộng lá đạt 10,34%, với tổ hợp lai L23V43, ưu thế lai thực về dài cuốnglá 25,00%, về chiều dài lá đạt 9,02%, về diện tích lá chỉ đạt 3,08%. Như vậy các tổ hợp tràm lai kh”ng những thể hiện tính trung gian mà còn thể hiện ra tính ưu thế lai, song mức độ thể hiện ưu thế lai ở các tính trạng nghiên cứu là khác nhau.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]