Thông tin luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp của Nghiên cứu sinh Vũ Đức Toàn

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhân giống, gây trồng cây Sơn tra (Docynia indica (Wall.) Decne.) tại vùng Tây Bắc Việt Nam.

Chuyên ngành: Lâm sinh                                   Mã số: 9620205

Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Đức Toàn

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Vũ Tiến Hinh; PGS.TS. Đỗ Anh Tuân

Tên cơ sở đào tạo:  Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

 

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN:

Đặc điểm sinh trưởng, hình thái có sự khác biệt giữa các tiểu quần thể, nhưng không phụ thuộc hoàn toàn vào đặc điểm di truyền của tiểu quần thể, có những tiểu quần thể xa nhau về địa lý nhưng lại có hệ số tương đồng di truyền cao, trong khi trong cùng tiểu quần thể có những cá thể có hệ số tương đồng di truyền thấp so với cá thể khác.Đường kính D1.3 có tương quan chặt với năng suất quả, có thể sử dụng tiêu chí này để dự đoán năng suất quả và so sánh mức độ phù hợp với các điều kiện lập địa.

Nhân giống cây Sơn tra từ hạt phù hợp với thành phần hỗn hợp ruột bầu 80% đất + 20% phân chuồng, xếp bầu 2 hàng chừa lại 1 hàng và che sáng 50% trong 2 tháng đầu sau khi cấy.Sơn tra là loài dễ nhân giống bằng phương pháp ghép tại vườn ươm, có thể sử dụng nhiều phương pháp ghép và loại cành ghép. Phương pháp ghép phù hợp nhất với cây bầu Sơn tra 1 năm tuổi là phương pháp ghép nêm cành hóa gỗ hoàn toàn.

Trồng cây ghép Sơn tra hoàn toàn phù hợp và triển vọng với vùng cao Tây Bắc, có thể trồng xen ngô hoặc cỏ chăn nuôi giúp giải quyết vấn đề lương thực và thức ăn cho gia súc, là mô hình canh tác bền vững cần nhân rộng.

Tin mới nhất

Các tin khác