Thông tin Luận án của Nghiên cứu sinh Phùng Văn Khen

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và kỹ thuật trồng rừng Cóc hành (Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs) ở vùng khô hạn Nam Trung Bộ

Chuyên ngành: Lâm học                     Mã số: 9620205         

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phùng Văn Khen

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

            1) TS. Hà Thị Mừng, Viện Sinh thái và Môi trường rừng

            2) PGS.TS. Phạm Thế Dũng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Tóm tắt những kết luận mới của luận án:

  1. Đã bổ sung được một số cơ sở khoa học về đặc điểm sinh học, nhất là đặc điểm lâm học, lượng hóa được một số đặc điểm sinh lý, sinh thái của loài Cóc hành tại vùng khô hạn Nam Trung Bộ làm cơ sở nghiên cứu và phát triển bền vững rừng trồng Cóc hành.
  2. Bước đầu đề xuất được một số kỹ thuật tạo cây giống và trồng rừng Cóc hành làm cơ sở xây dựng các dự án phát triển rừng vùng khô hạn Nam Trung Bộ.

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]