Quy chế Quản lý hoạt động khoa học công nghệ Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động khoa học công nghệ

của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 137 HĐBT ngày 30/8/1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 36 /2006/QĐ-BNN ngày 15/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công Nghệ về việc Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ quyết định số 2681/QĐ-BNN-TCCB ngày 14/9/2007 về việc Phê duyệt Đề án chuyển đổi Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam sang hoạt động theo cơ chế tự trang trải kinh phí theo quy định tại Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính Phủ;

Căn cứ vào yêu cầu tăng cường công tác quản lý đối với các nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Khoa học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế Quản lý hoạt động khoa học công nghệ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam”;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2010;

Điều 3. Trưởng các phòng Kế hoạch Khoa học, Tài chính Kế toán, Tổ chức Hành chính, thủ trưởng và chủ trì các nhiệm vụ khoa học ở các đơn vị trực thuộc Viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]