MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI TRONG QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Bộ GD&ĐT vừa chính thức ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Quy chế này có hiệu lực từ 18 tháng 5 năm 2017 thay thế Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 và được sửa đổi, bổ sung môt số điều theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Theo đó, cấu trúc của quy chế mới ngắn gọn hơn, đảm bảo nâng cao tự chủ và trách nhiệm giải trình của các cơ sở đào tạo nhưng với các yêu cầu cụ thể về ngoại ngữ, minh chứng về công bố khoa học cao hơn đối với ứng viên dự tuyển, nghiên cứu sinh (NCS) và người hướng dẫn.

Quy chế cũng bổ sung những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của cơ sở đào tạo trong việc quản lý NCS, trách nhiệm của Hội đồng chấm luận án, của người hướng dẫn và NCS trong trường hợp có khiếu kiện về nội dung và chất lượng của luận án.

 Quy chế cũ quy định ngoại ngữ bắt buộc ở đầu ra, nhưng quy chế mới bắt buộc ngoại ngữ phải đạt chuẩn nhất định ngay từ đầu vào. Điều kiện để được dự tuyển đào tạo tiến sĩ là phải có một trong các chứng chỉ như TOEFL iBT từ 45 trở lên; IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên. Mặt khác quy chế mới cũng đòi hỏi ứng viên NCS phải chứng minh được năng lực ban đầu về nghiên cứu khoa học của mình thông qua những công trình đã công bố trong nước và quốc tế.

 Ngoài ra để đảm bảo đầu ra, quy chế mới cũng yêu cầu NCS đã công bố tối thiểu 02 bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án trong đó có 01 bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI-Scopus hoặc đã công bố tối thiểu 02 báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện

 Tổng thời gian đào tạo (kể cả thời gian gia hạn là 5-6 năm) theo quy chế mới ban hành được rút ngắn hơn để đảm bảo phù hợp với xu thế chung và khác nhau đối với từng đối tượng tham gia dự tuyển (có bằng cử nhân, có bằng thạc sĩ), nhưng thời gian tối thiểu để hoàn thành luận án là 3 năm (thay vì 2 năm như trước đây) phù hợp với Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân.

 Người hướng dẫn được quy chế mới quy định phải là người chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc tham gia nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ trở lên; và là tác giả chính tối thiểu một bài báo hoặc công trình khoa học liên quan đến đề tài luận án của NCS được đăng trên tạp chí thuộc danh mục ISI – Scopus, hoặc ít nhất một chương sách tham khảo có mã số chuẩn quốc tế ISBN do các nhà xuất bản nước ngoài phát hành, hoặc có thể là tác giả chính của tối thiểu 2 báo cáo đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện.

Ngoài ra, người hướng dẫn cũng được yêu cầu cần có năng lực ngoại ngữ phục vụ nghiên cứu và trao đổi khoa học quốc tế. Nếu những người hướng dẫn chưa có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư, thì người hướng dẫn phải là tác giả chính của thêm một bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI – Scopus. Người hướng dẫn và hội đồng bảo vệ luận án cấp trường/viện phải có trách nhiệm cùng nghiên cứu sinh về nội dung luận án khi có khiếu kiện về vi phạm bản quyền tác giả (đạo văn).

 Một số quy định chuyển tiếp NCS cần lưu ý:

  1. Đối với các khoá tuyển sinh đã có quyết định công nhận NCS trước thời điểm Thông tư 08 /2017/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành, cơ sở đào tạo thực hiện theo quy định của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 và được sửa đổi, bổ sung môt số điều theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  2. Đối với các khóa tuyển sinh kể từ thời điểm Thông tư 08 /2017/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018, quy định về tiêu chuẩn người hướng dẫn nghiên cứu sinh và quy định về điều kiện nghiên cứu sinh được đăng ký đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn tại điểm b, khoản 1 Điều 16 của Quy chế mới được thực hiện như sau:
    • Người hướng dẫn những đề tài thuộc Nhóm ngành II (đề tài Lâm nghiệp thuộc nhóm ngành II) là tác giả chính tối thiểu 01 báo cáo hoặc công trình khoa học đăng trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện hoặc ít nhất một chương sách tham khảo có mã số chuẩn quốc tế ISBN do các nhà xuất bản nước ngoài phát hành hoặc 01 bài báo đăng trong tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học liên quan đến đề tài luận án của nghiên cứu sinh;
    • Nghiên cứu sinh thực hiện những đề tài thuộc Nhóm ngành II phải công bố nội dung và kết quả nghiên cứu của luận án trong tối thiểu 02 bài báo hoặc báo cáo, trong đó có 01 báo cáo đăng trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện hoặc 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện.
  3. Đối với các khóa tuyển sinh kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 trở đi, người hướng dẫn nghiên cứu sinh phải thực hiện quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 11 và nghiên cứu sinh phải thực hiện quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 16 của Quy chế mới.

Chi tiết thông tư Ban hành quy chế tuyển sinh và trình độ đào tạo Tiến sĩ xem tại đây: 08-2017-TT-BGDĐT – Quy che và 08-2017-TT-BGDĐT

Phụ lục quy chế xem tại đây: 08-2017-TT-BGDĐT – Phu luc

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]