Thông tư Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 24/4/2015 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư số 18   /2015/TT-BNNPTNT về

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày   10   tháng   6   năm 2015.

Thông tư này thay thế Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án nghiên cứu khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam gửi kèm

1. Bản điện tử nội dung thông tư 18   /2015/TT-BNNPTNT: TT 18-2015 quan ly KH&CN cap Bo (Final)

2. Phụ lục thông tư 18   /2015/TT-BNNPTNT: Phu luc TT 18-2015 (Final)

3. Bản scan Thông tư 18   /2015/TT-BNNPTNT:

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]