Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lê Hữu Phú

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu cơ sở khoa học quản lý tổng hợp khu rừng Tràm Gáo Giồng, tỉnh Đồng Tháp

Chuyên ngành: Lâm sinh.  Mã số: 62 62 02 05

Họ và tên nghiên cứu sinh: LÊ HỮU PHÚ

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Ngô Đình Quế; TS. Nguyễn Chí Thành

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN:

1) Việc quản lý tổng hợp rừng Tràm Gáo Giồng cần có cách tiệp cận theo hệ sinh thái đất ngập nước.

2) Cơ sở khoa học của việc quản lý tổng hợp rừng Tràm Gáo Giồng được hình thành trên cơ sở 2 nhóm yếu tố:

+ Nhóm yếu tố tự nhiên: Đã xác định được sự ảnh hưởng của chế độ ngập nước, sinh cảnh và theo mùa đến rừng tràm, thực vật thân thảo, cá, chim, thú, bò sát, lưỡng cư.

+ Nhóm yếu tố xã hội: Đã xác định đặc điểm dân cư, thực trạng quản lý tài nguyên ĐNN để hình thành cơ sở thực tiễn cho việc chia sẻ lợi ích gắn với trách nhiệm quản lý tài nguyên.

3) Mô hình quản lý rừng tràm Gáo Giồng theo cách tiếp cận hệ sinh thái đất ngập nước như mục tiêu của Luận án, thể hiện qua các hoạt động: Quản lý chế độ ngập nước (mức ngập và thời gian ngập) làm cơ sở cho việc quản lý sự sinh trưởng rừng tràm, phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo tồn và khai thác, sử dụng các sinh cảnh và tài nguyên đất ngập nước; Quy hoạch các vùng chức năng của khu rừng trên nền tảng mục đích bảo tồn kết hợp với sử dụng hợp lý, ngược lại mục đích sử dụng gắn với bảo tồn bền vững; Phát triển các dịch vụ hệ sinh thái như du lịch, khai thác tài nguyên thủy sản, cảnh quan thiên nhiên, khai thác rừng tràm theo phương thức điều chế rừng để tạo nguồn thu ổn định và bền vững cho ban quản lý khu rừng; Tăng cường sự tham gia của cộng đồng địa phương trong các dịch vụ hệ sinh thái theo nguyên lý sử dụng khôn khéo đất ngập nước và góp phần xóa đói giảm nghèo. Các hoạt động này đã được Ban quản lý Khu rừng Tràm Gáo Giồng thực hiện trong nhiều năm, hình thành một triết lý quản lý tổng hợp.

Thông tin luận án và toàn văn luận án đã được đăng tải công khai trên trang thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo: https://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.32&view=33285

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]