Thông báo “Ý kiến kết luận của Giám đốc Viện Võ Đại Hải tại buổi làm việc với Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc”, ngày 11 tháng 4 năm 2014

Ngày 11 tháng 4 năm 2014, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc. Tham dự buổi làm việc cùng Giám đốc Viện có lãnh đạo các ban Tổ chức, Hành chính và Kế hoạch, Khoa học.

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc báo cáo kết quả hoạt động của Trung tâm sau một năm nâng cấp (từ tháng 4/2013 đến tháng 4/2014), một số định hướng hoạt động trong thời gian tới, những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết và ý kiến trao đổi của các viên chức thuộc Trung tâm tham dự cuộc họp, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã kết luận và chỉ đạo Trung tâm thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1)           Nhanh chóng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Trung tâm.

2)           Đối với các phòng và bộ môn nghiên cứu:

– Sớm đề xuất bổ nhiệm trưởng bộ môn Nghiên cứu kỹ thuật lâm sinh; có giải pháp để tăng cường năng lực cho cán bộ nghiên cứu về nghiệp vụ xử lý số liệu và số hóa bản đồ bằng các hình thức khác nhau.

–  Trung tâm xem xét bổ sung thêm cán bộ nghiên cứu, từng bước xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động nghiên cứu cho bộ môn Động vật rừng trên cơ sở lấy xuất biên chế của Ông Dũng và hợp đồng thêm.

3)           Đối với các Trạm thực nghiệm, vườn ươm và khu chăn nuôi:

–  Quản lý tốt, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có tại các Trạm, vườn ươm và khu chăn nuôi của đơn vị.

–  Tăng cường nhân lực cho các Trạm, tích cực tuần tra bảo vệ rừng, kịp thời báo cáo về Trung tâm các sự việc tại Trạm.

–  Trung tâm cần có chế độ ưu đãi đối với cán bộ công tác tại các Trạm.

–  Định kỳ điều động và luân chuyển cán bộ chuyên môn đến công tác tại các Trạm.

–  Đối với trạm Chiềng Sinh, Trung tâm cần tìm đối tác hợp tác để xây dựng và phát triển cơ sở vật chất cho Trạm.

–  Định kỳ chỉnh trang khuôn viên của 2 Trạm và văn phòng Trung tâm.

–  Tăng cường hơn nữa hoạt động của vườn ươm tại văn phòng Trung tâm.

–  Khu thực nghiệm chăn nuôi thuộc khuôn viên văn phòng của Trung tâm cần được tiếp tục quan tâm khôi phục, phát triển trên nguyên tắc tự trang trải kinh phí.

4)           Khuyến khích và tạo điều kiện cho các cán bộ nghiên cứu đi học cao học và làm nghiên cứu sinh; cán bộ được cử đi học, định kỳ báo cáo kết quả học tập về cơ quan.

5)           Khẩn trương hoàn thiện Thuyết minh phương án quy hoạch rừng nghiên cứu thực nghiệm của Trung tâm, trình Viện và Bộ phê duyệt.

6)           Tổ chức thực hiện tốt dự án Giống, chú trọng sản xuất và cung ứng các giống có chất lượng cao vào sản xuất; các hạng mục/nội dung của dự án giống do đơn vị triển khai phải kết nối được với các hoạt động nghiên cứu khác của Trung tâm.

7)           Khẩn trương giải quyết trường hợp cán bộ của Trung tâm tự ý nghỉ việc theo đúng quy định hiện hành; rút kinh nghiệm về công tác quản lý công nợ.

8)           Giải quyết dứt điểm các tồn tại với dự án ICRAF.

9)           Về trang thiết bị:

– Trung tâm chủ động làm việc với Tổng cục Lâm nghiệp xin 01 xe ô tô của các dự án đa kết thúc.

– Khi thực hiện các hạng mục mua sắm trang thiết bị, Trung tâm chỉ mua các trang thiết bị thực sự cần thiết và hiệu quả.

– Thống kê các thiết bị đã được Trung tâm mua nhưng chưa sử dụng trình Viện để Viện xem xét điều chuyển sang đơn vị khác có nhu cầu.

CayHuong TayBac

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]