Thông báo phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Viện

15-03-03 PhancongLD

Ban Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã họp ngày 03 tháng 03 năm 2015 và thống nhất phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Viện như sau:

I. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc

1. Giám đốc phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Viện; trực tiếp phụ trách và chỉ đạo một số lĩnh vực công tác.

2. Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc phụ trách và chỉ đạo một số lĩnh vực công tác theo phân công; chủ động giải quyết công việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Viện và  trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách hoặc ủy quyền.

3. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, đối với những công việc liên quan tới nhiều lĩnh vực và cần sự phối hợp, Phó Giám đốc chủ động trao đổi với các Phó Giám đốc khác trước khi quyết định; khi có ý kiến khác nhau thì báo cáo Giám đốc xem xét quyết định. Các nhiệm vụ đột xuất do Giám đốc Viện phân công và thông báo trong các hội nghị giao ban.

II. Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Viện

1. Giám đốc Võ Đại Hải:

–  Phụ trách chung toàn Viện.

– Phụ trách công tác Đảng của Viện.

– Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Chiến lược phát triển Viện, Tổ chức Cán bộ, Tài chính Kế toán, Hợp tác quốc tế, Hội đồng Khoa học Viện, Lâm sinh.

– Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng lương của Viện.

– Phụ trách các đơn vị: Ban Tài chính, Kế toán; Viện Nghiên cứu Lâm sinh; Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ.

– Sinh hoạt tại: Ban Tài chính, Kế toán.

2. Phó Giám đốc Đoàn Văn Thu:

– Phụ trách các lĩnh vực: Nội chính, Xây dựng cơ bản, Điều tra cơ bản, Trang thiết bị, các hợp đồng dịch vụ thuộc văn phòng Viện, phối hợp phụ trách lĩnh vực Công nghiệp rừng.

– Phụ trách các đơn vị: Ban Tổ chức, Hành chính; Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng; Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng; Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ; Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ.

– Sinh hoạt tại: Ban Tổ chức, Hành chính.

3. Phó Giám đốc Nguyễn Thị Bích Ngọc:

– Phụ trách các lĩnh vực: Kế hoạch Khoa học, Công nghiệp rừng, Kinh tế Chính sách, và sử dụng rừng, Đoàn thể.

– Phụ trách các đơn vị: Ban Kế hoạch, Khoa học; Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng; Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp; Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

– Sinh hoạt tại: Ban Kế hoạch, Khoa học.

4. Phó Giám đốc Phí Hồng Hải:

– Phụ trách các lĩnh vực: Giống và công nghệ sinh học, các dự án giống, Đào tạo sau đại học; Khuyến lâm; Công tác thông tin (tạp chí, website, triển lãm) và chuyển giao các kết quả nghiên cứu của Viện.

– Phụ trách các đơn vị: Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế; Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ; Trung tâm khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc.

– Sinh hoạt tại: Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế.

Ban lãnh đạo Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo để các đơn vị trực thuộc biết và thực hiện./.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]