Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016

Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước đã có lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016.

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo và đề nghị lãnh đạo các đơn vị; các ứng viên học hàm trong Viện thực hiện, chi tiết lịch xét công nhận xem tại link: http://navis.hust.edu.vn/hdcd/index.php/ho-t-d-ng-xet-duy-t/thong-bao/622-thong-bao-l-ch-xet-cong-nh-n-d-t-tieu-chu-n-ch-c-danh-gs-pgs-nam-2016

Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]