Lãnh đạo Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Giám đốc: GS.TS. Võ Đại Hải
  – Phụ trách chung toàn Viện.

– Phụ trách công tác Đảng của Viện.

– Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Chiến lược phát triển Viện, Tổ chức Cán bộ, Tài chính Kế toán, Đào tạo sau đại học.

– Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng lương của Viện.

– Phụ trách các đơn vị: Ban Tài chính, Kế toán; Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ; Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Phó Giám đốc: TS. Đoàn Văn Thu
 

– Thay mặt giám đốc quản lý và điều hành Viện khi giám đốc đi vắng.

– Phụ trách các lĩnh vực: Công nghiệp rừng, nội chính, xây dựng cơ bản, trang thiết bị, quản lý đất đai, tài sản của Viện, các hợp đồng dịch vụ thuộc văn phòng Viện.

– Phụ trách các đơn vị: Ban Tổ chức, Hành chính; Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng, Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ; Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ.

Phó Giám đốc: PGS.TS. Phí Hồng Hải
– Phụ trách các lĩnh vực: Kế hoạch Khoa học, Giống và công nghệ sinh học, các dự án giống; kinh tế – chính sách, công tác thông tin (tạp chí, website, triển lãm), chuyển giao các kết quả nghiên cứu của Viện; phối hợp với Phó giám đốc Đoàn Văn Thu quản lý xây dựng cơ bản và trang thiết bị.

– Phụ trách các đơn vị: Ban Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế; Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ; Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp.

Phó Giám đốc: TS. Trần Lâm Đồng
– Phụ trách các lĩnh vực: Hợp tác quốc tế, Lâm sinh, Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng; khuyến lâm, sử dụng rừng, điều tra cơ bản, đoàn thể; hỗ trợ giám đốc quản lý mảng đào tạo sau đại học, phối hợp với Phó giám đốc Đoàn Văn Thu quản lý đất đai của Viện..

– Phụ trách các đơn vị: Viện Nghiên cứu Lâm sinh; Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng; Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng; Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững; Trung tâm khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc.

[logo-slider]