Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 29/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 29/5/2023 thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng. Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW nêu rõ, căn cứ Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng (Quy định 99); Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện như sau:

 

 

Về mục đích, yêu cầu: Nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa, quy cách, nguyên tắc, cách thức sử dụng cờ Đảng Cộng sản Việt Nam; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định 99 bảo đảm thống nhất, đồng bộ, không sai sót trong sử dụng cờ Đảng, hình ảnh cờ Đảng và biểu tượng “Búa – Liềm”.

Thông qua việc tuyên truyền và tổ chức thực hiện Quy định 99 góp phần khơi dậy, bồi đắp niềm tin đối với Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân quyết tâm cao, nỗ lực lớn, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc Quy định 99; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp nhất là người đứng đầu, thủ trường các cơ quan, đơn vị.

Về nội dung, tuyên truyền: Tuyên truyền ý nghĩa của cờ Đảng, cờ Tổ quốc, trong đó khẳng định cờ Đảng là biểu tượng thiêng liêng, cao quý của Đảng Cộng sản Việt Nam; nền màu đỏ tượng trưng cho nhiệt huyết, tinh thần cách mạng; hình ảnh “Búa – Liềm” màu vàng đặt chéo nhau, thể hiện cho sự đoàn kết, thống nhất của hai giai cấp công nhân và nông dân, đại diện cho Nhân dân Việt Nam cùng xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa; lá cờ Đảng luôn gắn liền với những sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, là động lực để cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta phấn đấu, rèn luyện, cống hiến vì mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng và dân tộc.

Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và nội dung Quy định 99, trong đó khẳng định việc ban hành Quy định 99 nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong sử dụng cờ Đảng, qua đó tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh. Tập trung làm rõ quy cách, nguyên tắc, cách thức sử dụng cờ Đảng, các hành vi nghiêm cấm khi sử dụng cờ Đảng, hình ảnh cờ Đảng và trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị.

Tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về ý nghĩa, tầm quan trọng của lá cờ Đảng, lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Các hoạt động tuyên truyền, tổ chức thực hiện Quy định về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]