Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở Dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Nhà Nước và Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ cấp bộ

Thực hiện Quyết định số 684/QĐ/KHLN-KH và 685/QĐ/KHLN-KH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở Dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Nhà Nước và Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ cấp bộ. Ngày 15/01/2018, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp hội đồng nghiệm thu tổng kết Dự án:

1. Dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Nhà Nước: Trồng sản xuất thử nghiệm một số giống Maccadamia mới (OC, 246 và 849) tại Tây Nguyên.

Chủ nhiệm: TS. Mai Trung Kiên (11/2012 – 10/2014).

TS. Đỗ Hữu Sơn (11/2014 – 12/2017)

Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp.

Mục tiêu của Dự án:

Dự án Trồng sản xuất thử nghiệm một số giống Macadamia mới (OC, 246, 816 và 849) tại Tây Nguyên với mục tiêu chung là sử dụng 4 giống đã được công nhận phù hợp với điều kiện sinh thái Tây Nguyên

Một số kết quả đạt được của Dự án:

Xây dựng các mô hình 20 ha bằng các giống mới có năng suất cao (OC, 246, 816 và 849).

Hoàn thiện kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc cây Macadamia tại Tây Nguyên.

Tập huấn chuyển giao giống gốc, kỹ thuật trồng và chăm sóc Macadamia cho 6 đơn vị tại Tây Nguyên.

Tạo được cây giống Macadiamia 25.000 cây ghép và 5000 cây hom bằng các giống có năng suất hạt cao (OC, 246, 816 và 849).

17-12-29 HD 1

2. Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ: Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm cho 5 giống bạch đàn lai mới được công nhận (UP35. UP54, UP72, UP95, UP99).

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Hữu Sỹ.

Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp.

Mục tiêu Dự án:

Xây dựng được các mô hình rừng trồng cho 5 giống Bạch đàn lai (UP35, UP54, UP72, UP95, UP99) mới chọn tạo có năng suất cao ở quy mô sản xuất thử nghiệm và hoàn thiện quy trình nhân giống, trồng rừng.

Một số kết quả đạt được của Dự án:

– Xây dựng được 25ha mô hình rừng trồng bằng 5 giống mới tại hai vùng sinh thái.

– Chuyển giao giống gốc và kỹ thuật nhân giống cho 3 đơn vị nghiên cứu và sản xuất lâm nghiệp trong nước.

– Sản xuất 400.000 cây giống phục xây dựng mô hình trồng rừng.

– Hoàn thiện 01 quy trình nhân giống bằng nuôi cấy mô cho Bạch đàn lai.

– Hoàn thiện 01 bản hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng cho Bạch đàn lai cho các giống mới chọn tạo.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]