Đảng Bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam triển khai Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI

Ngày 30/8/2013 Đảng Bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam triển khai “Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI”

Nghiquyet1

Tại Hội nghị, các cán bộ đảng viên đã được truyền đạt nội dung cơ bản của các nghị quyết, kết luận tại Hội nghị Trung ương 7 (khoá XI) như: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020…

Nghiquyet2

Việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) giúp cấp ủy Đảng và đảng viên, cán bộ viên chức, lãnh đạo các đơn vị nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết, kết luận mà Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) đã đề ra. Từ đó xây dựng chương trình hành động phù hợp với thực tiễn công tác của từng đơn vị, đồng thời tích cực tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân, tạo sự thống nhất, quyết tâm cao về nhận thức, ý chí và hành động, góp phần đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch và nhận thức lệch lạc; quán triệt, vận dụng sáng tạo quan điểm, mục tiêu, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết vào công tác, học tập, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]