Ảnh hưởng của lập địa khác nhau đến sinh trưởng của Mây nếp (Calamus tetradactylus Hance) tại Lương Sơn – Hòa Bình

Triệu Thái Hưng, Trần Hoàng Quý, Phạm Quang Tuyến

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu về tính chất lý hóa học của đất trên hai dạng lập địa đất đồi và đất ruộng ở Lương Sơn, Hòa Bình và ảnh hưởng của nó đến sinh trưởng của cây Mây nếp. Kết quả nghiên cứu cho thấy (i) Các tính chất lý hóa của đất ở hai lập địa có sự khác nhau, đất ở lập địa đất đồi có tính chất hóa học tốt hơn so với đất ở lập địa đồng bằng (xét về hàm lượng mùn, nitơ tổng số, lân và kali dễ tiêu và các cation trao đổi); tuy nhiên về độ chua thì đất ở lập địa đất đồi chua hơn; (ii) Sinh trưởng của cây Mây nếp trồng ở lập địa đất đồi cũng có chiều hướng tốt hơn ở lập địa đất ruộng; tuy nhiên sự khác biệt chỉ thể hiện rõ rệt ở sinh trưởng đường kính gốc Doo, còn về sinh trưởng chiều cao vút ngọn sự khác biệt này là chưa có ý nghĩa về mặt thống kê.

Từ khóa: Lập địa, Mây nếp, Tính chất lý hóa của đất, Sinh trưởng.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Lập địa bao gồm các yếu tố khí hậu, địa hình, đất và thực vật, giữa chúng có quan hệ mật thiết với nhau. Đánh giá sự thích hợp của lập địa đối với mỗi loài cây trồng là nhiệm vụ quan trọng của các nhà lâm sinh học. Không phải loài cây trồng nào cũng sinh trưởng và cho hiệu quả kinh tế cao trên mọi lập địa. Vì vậy, trước khi trồng một loài cây nào ta phải chọn được các điều kiện lập địa thích hợp cho loài cây đó theo phương châm “đất nào cây ấy”. Cây Mây nếp là một loài lâm sản ngoài gỗ có giá trị kinh tế cao cung cấp nguyên liệu chế biến các mặt hàng thủ công mỹ nghệ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Nhu cầu nguyên liệu cây Mây nếp đang tăng rất mạnh trong khi đó nguồn cung cấp từ rừng tự nhiên ngày càng khan hiếm. Mây nếp được đánh giá là một cây xóa đói giảm nghèo ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, để việc trồng cây Mây nếp có hiệu quả cần phải đánh giá được sự thích hợp của nó trên các dạng lập địa.

(Kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ Lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, trang 316-323)

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]