23 NĂM ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TẠI VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

I. Cơ sở pháp lý

– Viện Lâm nghiệp Việt Nam (nay là Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam) được giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học ở trong nước theo quyết định số 333/QĐ ngày 14 tháng 12 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính Phủ).

– Chuyên ngành đào tạo: theo quyết định 70/QLKH ngày 19/01/1983 của Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp gồm 5 chuyên ngành

TT

Tên chuyên ngành

Mã số

1

2

3

4

5

Trồng rừng

Lâm học

Điều tra quy hoạch rừng

Cải tạo đất

Bảo vệ rừng

04 04 01

04 04 03

04 04 02

04 04 05

04 04 06

-Tám chuyên ngành đào tạo theo công văn sô 2175/QLKH ngày 18/6/1987 của Bộ đại học và trung học chuyên nghiệp.

TT

Tên chuyên ngành

Mã số

1

2

3

4

5

6

7

8

Trồng rừng, chọn giống và hạt giống lâm nghiệp

Điều tra quy hoạch rừng

Lâm học

Đất rừng

Bảo vệ rừng

Công nghệ cơ giới hoá Lâm nghiệp và khai thác gỗ

Quá trình cơ giới hoá- gia công công, công nghệ đồ gỗ ngành vật liệu gỗ

Hoá học, công nghệ gỗ, cellulo và giấy

4.04.01

4.04.02

4.04.03

4.04.05

4.04.06

2.13.01

2.13.02

2.13.04

– Hiện nay đào tạo 08 chuyên ngành theo quyết định số 7091/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo

TT

Tên chuyên ngành

Mã số

1

2

3

4

5

6

7

8

Di truyền và chọn giống lâm nghiệp

Điều tra quy hoạch rừng

Kỹ thuật Lâm sinh

Đất Lâm nghiệp

Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng

Kỹ thuật máy và thiết bị Lâm nghiệp

Công nghệ bảo quản, sơ chế nông lâm sản sau thu hoạch

Công nghệ gỗ, giấy

62 62 60 05

62 62 60 10

62 62 60 01

62 62 60 15

62 62 68 01

62 52 14 05

62 54 10 01

62 52 24 05

II. Kết quả đào tạo Tiến sĩ: 80 Tiến sĩ chuyên ngành

Năm 1984, Viện KHLN tổ chức lớp bồi dưỡng thi tuyển nghiên cứu sinh (NCS) khoá 1.

Đến nay, sau 23 năm Viện KHLN đã tổ chức tuyển chọn được 18 khoá đào tạo NCS hệ chính quy tập trung và ngắn hạn.

1.Tiến sĩ đào tạo theo hệ ngắn hạn: 26 Tiến sĩ

Bảng 1 – Kết quả đào tạo Tiến sĩ hệ ngắn hạn

Chuyên ngành

1995

1996

1997

Tổng

1. Lâm học

1

4

2

7

2. Đất rừng

0

0

0

0

3. Điều tra- quy hoạch rừng

2

0

0

2

4. Trồng rừng và chọn giống

4

2

2

8

5. Chế biến

2

1

0

3

6. B¶o vÖ rõng

2

2

1

5

7. C¬ khÝ ho¸ l©m nghiÖp

0

0

1

1

Tổng cộng

26

Nhận xét: Các Tiến sĩ được đào tạo theo hệ ngắn hạn là cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý đã có các công trình nghiên cứu, những đóng góp trong nghiên cứu, đào tạo và quản lý tại các Viện nghiên cứu và cơ quan quản lý. Sau tốt nghiệp lực lượng này đã nhanh chóng phát huy tốt vai trò là cán bộ nòng cốt ở các Viện, trường Đại học và các cơ quan quản lý. Đến nay, trong số 26 Tiến sĩ đã có 01 Giáo sư (GS Nguyễn Xuân Quát), 01 Phó giáo sư (PGS Hoàng Xuân Tý)

2.Tiến sĩ đào tạo theo hệ chính quy: 54 Tiến sĩ chuyên ngành, trong đó có 01 Tiến sĩ nước bạn Lào.

Bảng 2 – Kết quả đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành hệ chính quy

Chuyên ngành

Tổng

1991-2000

2001- nay

Tổng

1. Lâm học

6

6

12

2. Đất rừng

2

0

2

3. Điều tra- quy hoạch rừng

5

2

7

4. Trồng rừng và chọn giống Lâm nghiệp

5

6

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]