PGS.TS. Võ Đại Hải

Tuần 7 từ 10-14/2/2014

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

 Họp giao ban

Chiều

Tuần 6 từ 03-07/2/2014

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Nghỉ tết

 Nghỉ tết

Nghỉ tết

Chiều

Tuần 5 từ 27-31/1/2013

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

 Nghỉ tết

Nghỉ tết

Nghỉ tết

Nghỉ tết

Chiều

Tuần 4 từ 20-24/1/2013

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Tin mới nhất