Nghiên cứu lâm sinh, thành tựu và những vấn đề nghiên cứu trong thời gian tới

TS. TRần Quang Việt.

Nghiên cứu lâm sinh học ở nước ta trong mấy thập kỷ qua đã thu được nhiều thành tựu quan trọng đặt nền móng cho các nghiên cứu ứng dụng, nhằm đưa ra các giải pháp kỹ thuật phục vụ cho sản xuất. Từ khi nguồn tài nguyên rừng còn phong phú những nghiên cứu chủ yếu tập trung vào phân loại thực vật giá trị sử dụng của tài nguyên gỗ rừng Việt nam. Nghiên cứu các trạng thái thảm thực vật, nguyên nhân hình thành, các giai đoạn phát triển. Đó là những nghiên cứu kinh điển đặt cơ sở khoa học cho nhiều nghiên cứu tiếp tục sau này.

I. một số thành tựu nghiên cứu lâm sinh

Giai đoạn 1980-1985 đã tập trung các nghiên cứu về các giải pháp kỹ thuật kinh doanh rừng tự nhiên các phương thức khai thác chọn đảm bảo tái sinh, cường độ và luân kỳ khai thác, tuổi khai thác các kết quả có thể kể đến là các nghiên cứu cấu trúc một số loại rừng LRTX trong cả nước. Nguyễn Ngọc Lung (1983) với công trình “Những cơ sở bước đầu để xây dựng quy phạm khai thác gỗ” đã đề cập đến khái niệm “rừng chuẩn” và năng suất tối ưu trên cơ sở đó mọi tác động lâm sinh là hướng khu rừng kinh doanh tới gần một rừng chuẩn mục đích cung cấp tối ưu gỗ lớn.

Tin mới nhất

Các tin khác