Công khai NSNN năm 2012

Công khaNSNN2012 … [Chi tiết...]

Thông tư số 108/2008TT-BTC – Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm.

TT108-2008-BTC-Xử lý NSNN cuối năm … [Chi tiết...]

Thông tư Liên tịch số 163/2013 thay thế TTLT số 50/2005.

Thông tư liên tịch số 163-2013 thay thế TTLT số 50-2005-kế toán trưởng … [Chi tiết...]

Thông báo: Công khai Quyết toán thu – chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2006-2011.

Cong khai NSNN2006 Cong khai NSNN2007 Cong khai NSNN2008 Cong khai NSNN2009 Cong khai NSNN2010 Cong khai NSNN2011 … [Chi tiết...]