Tiêu chí phân chia rừng phòng hộ đầu nguồn bị suy thoái nghiêm trọng ở Việt Nam

Tác giả: Ngô Đình Quế, Vũ Tấn Phương, Hoàng Việt Anh. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Tóm tắt nội dung: … [Read more...]

Kế hoạch hành động bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn Việt Nam đến năm 2015

Tác giả: Nhà xuất bản Nông nghiệp Tóm tắt nội dung … [Read more...]

Phân hạng đất trồng rừng sản xuất mội số loài cây ở các vùng trọng điểm

Tác giả: Ngô Đình Quế, Đinh Thanh Giang, Nguyễn văn Thắng. Nhà xuất bản Nông nghiệp Tóm tắt nội dung: … [Read more...]

Nghiên cứu định giá rừng ở Việt Nam

Tác giả: Vũ Tấn Phương Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Tóm tắt nội dung: … [Read more...]

Khôi phục và phát triển rừng ngập mặn rừng Tràm ở Việt Nam

Tác giả: Ngô ĐÌnh Quế Nhà xuất bản Nông nghiệp Tóm tắt nội dung: … [Read more...]

Hệ thống đánh giá đất lâm nghiệp

Tác giả: Đỗ Đình Sâm, Ngô Đình Quế, Vũ Tấn Phương. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Tóm tắt nội dung: … [Read more...]

Chi trả dịch vụ môi trường: Kinh nghiệm và bài học ở Việt Nam

Tác giả: Hoàng Minh Hà, Meine van Noordwijk, Phạm Thu Thủy, Vũ Tấn Phương Nhà xuất bản Thông tấn Tóm tắt nội dung: … [Read more...]