Giới thiệu một số giống cây trồng lâm nghiệp và tiến bộ kỹ thuật được công nhận

Viện Nghiên cứu Khoa học lâm nghiệp Việt Nam, tiền thân là Viện Khoa học Lâm nghiệp được thành lập năm 1961. Đến nay, Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam đã trở thành đơn vị một đơn vị sự nghiệp khoa học hạng đặc biệt, với chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, đào tạo và tư vấn trong lĩnh vực lâm nghiệp phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trong 60 năm qua, với hơn 1000 công trình nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, … [Read more...]

Danh mục các giống cây lâm nghiệp được công nhận

Danh mục giống cây lâm nghiệp được công nhận năm 2000 1.2.1. Dòng vô tính được công nhận   TT Tên giống được công nhận Tên đơn vị tạo giống Quyết định công nhận giống Đặc điểm ưu việt 1 Giống Keo lai tự nhiên Ký hiệu: BV10 Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam 132/QĐ/BNN – KHCN, ngày 17 tháng 1 năm 2000 Chống chịu sâu bệnh tốt, năng suất 25-30 m3/ha/ năm trên lập địa tốt 2 Giống … [Read more...]