Bảo tồn, phát triển và xây dựng thương hiệu cây Lan kim tuyến trên dãy Hoàng Liên Sơn tại tỉnh Lai Châu

Ký hiệu khoVI24_671
Chuyên ngànhBảo tồn Lan kim tuyến
Địa phươngLai Châu
Lĩnh vựcBảo tồn Lan kim tuyến
Đề tài nghiên cứu khoa họcBảo tồn, phát triển và xây dựng thương hiệu cây Lan kim tuyến trên dãy Hoàng Liên Sơn tại tỉnh Lai Châu
CấpCấp Tỉnh
Mục tiêuMục tiêu nghiên cứu: - Đánh giá phân bố, trữ lượng và dược tính của cây Lan kim tuyến trên dãy núi Hoàng Liên Sơn thuộc địa phận tỉnh Lai Châu. - Xây dựng mô hình, hoàn thiện quy trình và chuyển giao kỹ thuật trồng cây Lan kim tuyến cho doanh nghiệp và nông dân. - Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cây Lan kim tuyến tỉnh Lai Châu.
Ngày bắt đầu2019
Ngày kết thúc2022
Chi tiếtTóm tắt nội dung nghiên cứu chính: Nội dung 1: Điều tra phân bố, trữ lượng, dược tính và mức độ nguy cấp của cây Lan kim tuyến tại dãy Hoàng Liên Sơn thuộc tỉnh Lai Châu • Công việc 1.1: Nghiên cứu kiến thức bản địa về hiện trạng khai thác, mua bán, sử dụng và giá trị dược liệu cây Lan kim tuyến; • Công việc 1.2: Nghiên cứu đặc điểm khu phân bố (phân bố, sinh thái, tái sinh, vật hậu,...) và đánh giá trữ lượng cây Lan kim tuyến trong tự nhiên; • Công việc 1.3: Xác định vùng trồng Lan kim tuyến cho năng suất cao, chất lượng tốt tại tỉnh Lai Châu; • Công việc 1.4: Xây dựng vườn sưu tập và bảo tồn các loài Lan kim tuyến; • Công việc 1.5: Nghiên cứu chọn loài có giá trị dược liệu cao để nhân giống, phân tích ADN của các loài Lan kim tuyến ở khu vực nghiên cứu. Nội dung 2: Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật nhân giống, kỹ thuật trồng thâm canh và xây dựng mô hình trình diễn cây Lan kim tuyến. • Công việc 2.1: Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật nhân giống vô tính bằng phương pháp giâm hom và nuôi cấy mô Lan kim tuyến - Nhân giống vô tính bằng phương pháp giâm hom: + Thí nghiệm ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích; + Thí nghiệm ảnh hưởng của giá thể. - Nhân giống vô tính bằng phương pháp nuôi cấy mô: + Thí nghiệm tạo chồi; + Thí nghiệm nhân nhanh chồi giai đoạn 1; + Thí nghiệm ra rễ. • Công việc 2.2: Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật trồng thâm canh Lan kim tuyến + Thí nghiệm mật độ; + Thí nghiệm phân bón; + Thí nghiệm tưới nước; + Thí nghiệm thời vụ trồng. • Công việc 2.3: Xây dựng mô hình trình diễn trồng cây Lan kim tuyến + Xây dựng 500 m2 mô hình trồng dưới tán rừng; + Xây dựng 500 m2 mô hình trồng xen trong vườn hộ, vườn rừng hoặc trong nhà lưới. • Công việc 2.4: Phân tích đánh giá và so sánh chất lượng dược liệu Lan kim tuyến của cây trồng trong các thí nghiệm/mô hình với cây mọc tự nhiên. Nội dung 3: Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến của Lai Châu • Công việc 3.1: Xác định các tiêu chí cần chứng nhận đối với sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến; • Công việc 3.2: Xác định tổ chức chứng nhận - chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến; • Công việc 3.3: Thiết kế, thống nhất lựa chọn mẫu nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến; • Công việc 3.4. Xây dựng bản đồ vùng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến • Công việc 3.5: Xây dựng, thống nhất ý kiến về Quy chế quản lý việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến; • Công việc 3.6: Chuẩn bị tài liệu, lập và nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến. Nội dung 4: Hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyển giao • Công việc 4.1: Tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật nhân giống và trồng Lan kim tuyến; • Công việc 4.2: Tổ chức 01 hội nghị đầu bờ thăm quan và nghiệm thu vườn sưu tập và bảo tồn Lan kim tuyến; mô hình trồng Lan kim tuyến; • Công việc 4.3: Tổ chức 01 hội thảo khoa học về kỹ thuật nhân giống, trồng và xây dựng nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến; Công việc 4.4: Xây dựng công cụ tuyên truyền và tổ chức hoạt động tuyên truyền.
Phương phápTóm tắt nội dung nghiên cứu chính: Nội dung 1: Điều tra phân bố, trữ lượng, dược tính và mức độ nguy cấp của cây Lan kim tuyến tại dãy Hoàng Liên Sơn thuộc tỉnh Lai Châu • Công việc 1.1: Nghiên cứu kiến thức bản địa về hiện trạng khai thác, mua bán, sử dụng và giá trị dược liệu cây Lan kim tuyến; • Công việc 1.2: Nghiên cứu đặc điểm khu phân bố (phân bố, sinh thái, tái sinh, vật hậu,...) và đánh giá trữ lượng cây Lan kim tuyến trong tự nhiên; • Công việc 1.3: Xác định vùng trồng Lan kim tuyến cho năng suất cao, chất lượng tốt tại tỉnh Lai Châu; • Công việc 1.4: Xây dựng vườn sưu tập và bảo tồn các loài Lan kim tuyến; • Công việc 1.5: Nghiên cứu chọn loài có giá trị dược liệu cao để nhân giống, phân tích ADN của các loài Lan kim tuyến ở khu vực nghiên cứu. Nội dung 2: Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật nhân giống, kỹ thuật trồng thâm canh và xây dựng mô hình trình diễn cây Lan kim tuyến. • Công việc 2.1: Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật nhân giống vô tính bằng phương pháp giâm hom và nuôi cấy mô Lan kim tuyến - Nhân giống vô tính bằng phương pháp giâm hom: + Thí nghiệm ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích; + Thí nghiệm ảnh hưởng của giá thể. - Nhân giống vô tính bằng phương pháp nuôi cấy mô: + Thí nghiệm tạo chồi; + Thí nghiệm nhân nhanh chồi giai đoạn 1; + Thí nghiệm ra rễ. • Công việc 2.2: Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật trồng thâm canh Lan kim tuyến + Thí nghiệm mật độ; + Thí nghiệm phân bón; + Thí nghiệm tưới nước; + Thí nghiệm thời vụ trồng. • Công việc 2.3: Xây dựng mô hình trình diễn trồng cây Lan kim tuyến + Xây dựng 500 m2 mô hình trồng dưới tán rừng; + Xây dựng 500 m2 mô hình trồng xen trong vườn hộ, vườn rừng hoặc trong nhà lưới. • Công việc 2.4: Phân tích đánh giá và so sánh chất lượng dược liệu Lan kim tuyến của cây trồng trong các thí nghiệm/mô hình với cây mọc tự nhiên. Nội dung 3: Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến của Lai Châu • Công việc 3.1: Xác định các tiêu chí cần chứng nhận đối với sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến; • Công việc 3.2: Xác định tổ chức chứng nhận - chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến; • Công việc 3.3: Thiết kế, thống nhất lựa chọn mẫu nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến; • Công việc 3.4. Xây dựng bản đồ vùng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến • Công việc 3.5: Xây dựng, thống nhất ý kiến về Quy chế quản lý việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến; • Công việc 3.6: Chuẩn bị tài liệu, lập và nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến. Nội dung 4: Hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyển giao • Công việc 4.1: Tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật nhân giống và trồng Lan kim tuyến; • Công việc 4.2: Tổ chức 01 hội nghị đầu bờ thăm quan và nghiệm thu vườn sưu tập và bảo tồn Lan kim tuyến; mô hình trồng Lan kim tuyến; • Công việc 4.3: Tổ chức 01 hội thảo khoa học về kỹ thuật nhân giống, trồng và xây dựng nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến; Công việc 4.4: Xây dựng công cụ tuyên truyền và tổ chức hoạt động tuyên truyền.
Chủ nhiệm đề tàiTS. Triệu Thái Hưng - Viện nghiên cứu Lâm sinh
Đơn vị
Kết quả- Báo cáo Đánh giá phân bố, trữ lượng và dược tính của cây Lan kim tuyến trên dãy núi Hoàng Liên Sơn thuộc địa phận tỉnh Lai Châu. - Mô hình, hoàn thiện quy trình và chuyển giao kỹ thuật trồng cây Lan kim tuyến cho doanh nghiệp và nông dân. - Đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cây Lan kim tuyến tỉnh Lai Châu
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi
[logo-slider]