Loài: Bạch đàn uô (E. uropylla) – Xuất xứ: Lewotobi

Quyết định công nhận số: 4260/QĐ-BNN, ngày 12/10/2000.

Tác giả: Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam.

Vùng áp dụng: Đông Nam Bộ

Khả năng cung cấp giống: cây con.

[logo-slider]