Lãnh đạo Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

BAN GIÁM ĐỐC VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

GIÁM ĐỐC VIỆN: PGS.TS. Võ Đại Hải

PHÓ GIÁM ĐỐC VIỆN: PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

PHÓ GIÁM ĐỐC VIỆN: TS. Đoàn Văn Thu

[logo-slider]